Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obsah

ÚVOD

1 HISTÓRIA PALYNOLÓGIE

2 PEĽOVÉ ZRNÁ A REPRODUKCIA SEMENNÝCH RASTLÍN

2.1 Peľnica

2.2 Genéza peľu krytosemenných rastlín

  2.2.1 Mikrosporogenéza

  2.2.2 Mikrogametogenéza

2.3 Genéza peľu nahosemenných rastlín

2.4 Opelenie

3 MORFOLÓGIA PEĽOVÝCH ZŔN A SPÓR

3.1 Morfologická charakteristika sporomorf

  3.1.1 Polarita

  3.1.2 Symetria

  3.1.3 Agregáty peľových zŕn

  3.1.4 Tvar

  3.1.5 Veľkosť

  3.1.6 Farba

  3.1.7 Sporoderma

    3.1.7.1  Skulptúra exiny

    3.1.7.2 Apertúry

4 FYZIOLÓGIA PEĽU (PALYNOFYZIOLÓGIA)

4.1 Biochemické zloženie peľu

4.2 Klíčenie peľu a rast peľových vrecúšok

4.3 Vitalita (životaschopnosť) peľu a metódy jej stanovenia

  4.3.1 Metóda klíčenia peľu a rastu peľových vrecúšok na umelých médiách

  4.3.2 Metódy farbenia peľu

4.4 Uskladnenie peľu

5 MELISOPALYNOLÓGIA

5.1 Med

5.2 Chov včiel a včelárstvo

5.3 Včely a opeľovanie rastlín

5.4 Včely a peľ

5.5 Melisopalynologická analýza

5.6 Extrakcie peľových zŕn z medu

5.7 Kvantifikácia peľových zŕn v mede

5.8 Klasifikácia medu podľa farby

5.9 Včelí peľ

6 AEROPALYNOLÓGIA

6.1 Aerospóry v exteriéri a interiéri

6.2 Zdroje aerospór

6.3 Fenológia

6.4 Produkcia peľových zŕn a spór

6.5  Peľový herbár

6.6 Aeropalynologická cesta

  6.6.1 Uvoľnenie a vyzdvihnutie peľových zŕn a spór zo zdroja

  6.6.2 Rozptyl a šírenie aerospór v ovzduší

    6.6.2.1 Transport aerospór na veľké vzdialenosti

  6.6.3 Klesanie a usadenie aerospór

  6.6.4 Účinok aerospór

    6.6.4.1 Fytopatogénny účinok aerospór

    6.6.4.2 Senzibilizujúci účinok aerospór

    6.6.4.3 Biodegradačný účinok aerospór

6.7 Aeropalynologická analýza

  6.7.1 Aerospórové lapače

    6.7.1.1 Lokalizácia lapača

    6.7.1.2 Pasívne gravimetrické lapače

    6.7.1.3 Aktívne volumetrické lapače

    6.7.1.4 Cyklónové lapače

  6.7.2 Aeropalynologický monitoring

    6.7.2.1 Lokalizácia lapača

    6.7.2.2 Obsluha lapača

    6.7.2.3 Príprava mikroskopických preparátov

    6.7.2.4 Analýza mikroskopických preparátov

6.8 Variabilita v zastúpení aerospór v ovzduší

  6.8.1 Regionálna variabilita

  6.8.2 Sezónna variabilita

  6.8.3 Denná variabilita

  6.8.4 Hodinová variabilita

6.9 Vplyv meteorologických činiteľov na kvantitu aerospór v ovzduší

6.10 Aerospórová sezóna

6.11 Predikcia aerospórovej sezóny

6.12 Aerospórová sezóna a klimatické zmeny

7 MEDICÍNSKA AEROPALYNOLÓGIA

7.1 Aerospóry a alergické ochorenia

  7.1.1 Alergia na peľové zrná (polinóza)

    7.1.1.1 Polinóza a veľkosť inhalovaných častíc

    7.1.1.2 Alergénny potenciál peľových zŕn

    7.1.1.3 Polinózne rastliny

    7.1.1.4 Najvýznamnejšie fytoalergény zo skupiny drevín, tráv a burín

          Betula

          Poaceae

          Ambrosia artemisiifolia

  7.1.2 Alergia na spóry hubových organizmov

    7.1.2.1 Všeobecná charakteristika hubových organizmov

    7.1.2.2 Spóry hubových organizmov

    7.1.2.3 Alergia na spóry

    7.1.2.4 Alergia a veľkosť inhalovaných spór

    7.1.2.5 Alergénny potenciál spór

    7.1.2.6 Spóry v interiéri

    7.1.2.7 Spóry – profesijné alergény

    7.1.2.8 Alergologicky významné spóry a ich producenti

          Alternaria

          Cladosporium

  7.1.3 Peľové a spórové kalendáre

  7.1.4 Aerospórová monitorovacia sieť

  7.1.5 Polutanty a senzibilizujúci účinok aerospór

  7.1.6 Senzibilizujúci účinok aerospór v kontexte klimatických zmien

7.2 Aerospóry a nealergické ochorenia

  7.2.1 Aerospóry a nealergické respiračné ochorenia

  7.2.2 Aerospóry a kardiovaskulárne ochorenia

  7.2.3 Aerospóry a psychiatrické ochorenia

8 FORENZNÁ PALYNOLÓGIA

8.1 Kriminalistika a analýza palynomorf

8.2 Príklady využitia peľovej analýzy v kriminalistickej praxi

  8.2.1 Usvedčenie páchateľa

  8.2.2 Odhalenie falzifikátov

  8.2.3 Ilegálny obchod s omamnými a halucinogénnymi látkami

  8.2.4 Vyšetrovanie leteckého nešťastia

9 PALYNOLÓGIA VO VZŤAHU K TAXONÓMII, EVOLÚCII A EKOLÓGII

9.1 Peľové zrná a opeľovanie rastlín

9.2 Funkcie peľových apertúr

9.3 Faktory ovplyvňujúce morfologické vlastnosti peľových zŕn

  9.3.1 Morfológia peľových zŕn ako výsledok evolúcie rastlín

  9.3.2 Morfológia peľových zŕn ako výsledok ich adaptácie na spôsob opeľovania

  9.3.3 Morfológia peľových zŕn ako výsledok ich adaptácie na biotop

10 PALYNOLÓGIA A ŠĽACHTENIE RASTLÍN

11 INDIKAČNÁ PALYNOLÓGIA

11.1 Poškodzovanie životného prostredia

11.2 Bioindikácia a biomonitoring

  11.2.1 Využitie rastlín v bioindikácii a biomonitoringu

    11.2.1.1 Rastliny ako bioindikátory ekotoxicity a ekogenotoxicity

          Prednosti bioindikácie ekotoxicity a ekogenotoxicity rastlinami

    11.2.1.2 Analýza ekotoxicity a ekogenotoxicity pomocou peľových zŕn

          Odber vzoriek

          Test abortívnosti peľových zŕn

          Mikrojadrový test

          Test chromozómových aberácií v meióze

    11.2.1.3 Indikácia ekotoxicity testovaním vitality peľových zŕn in vitro

12 PALEOPALYNOLÓGIA

12.1 Paleopalynologická analýza

  12.1.1 Odoberanie vzoriek hornín

  12.1.2 Extrakcia a separácia palynomorf z hornín

  12.1.3 Príprava a analýza mikroskopických preparátov

  12.1.4 Peľový diagram

12.2 Rekonštrukcia vegetácie

12.3 Prieskum ložísk fosílnych palív

12.4 Paleopalynológia a klimatické zmeny

12.5 Paleopalynológia a archeológia

12.6 Kopropaleopalynológia

13 SLOVNÍK HLAVNÝCH POJMOV

14 LITERATÚRA

15 VECNÝ REGISTER

16 TAXONOMICKÝ REGISTER