Všeobecná a aplikovaná palynológia

Jana Ščevková, Karol Mičieta. 2016

Univerzita Komenského v Bratislave, 146 strán (10,51 AH).

ISBN: 978-80-223-4193-6

Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predhovor

Peľ je vhodne označovaný ako „zlatý prášok“ a to nie iba vďaka jeho zlatožltej farbe, ale aj vďaka jeho veľkému aplikačnému využitiu vo vede, v priemysle a v zdravotníctve. Hoci sú peľové zrná veľmi malé mikroskopické entity, žiadna iná časť rastlinného tela neobsahuje v sebe toľko informácií a energie ako práve ony. Zdá sa, že včely spoznali ich význam a užitočnosť oveľa skôr ako človek.

Peľové zrná, ktoré sú od nepamäti neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia človeka, našli svoje uplatnenie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, predovšetkým vo včelárstve, farmaceutickom a kozmetickom priemysle, v šľachtení rastlín, medicíne, kriminalistike, taxonómii, prieskume ložísk fosílnych palív, bioindikácii a pod.

Na základe vyššie uvedených možností využitia peľových zŕn má ich štúdium veľký význam a priťahuje pozornosť odborníkov z rôznych vedných disciplín. Publikovaných bolo niekoľko kníh týkajúcich sa základných aspektov palynologických štúdií, avšak učebné texty, pojednávajúce o aplikovanej palynológii, sú iba ojedinelé.

Hlavným dôvodom napísania tejto knihy bola snaha pokryť všetky aspekty štúdia peľových zŕn a zhrnúť podstatné informácie tak, aby boli v ucelenej, stručnej a prístupnej forme dostupné nielen odborníkom v danej oblasti, pedagógom a ich študentom, ale aj širokej verejnosti.

Za cenné rady a pripomienky k rukopisu sú autori vďační obom recenzentom prof. RNDr. Alexandrovi Luxovi, CSc. a prof. RNDr. Tiborovi Barancovi, CSc.

Recenzenti

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava

prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Vydavateľstvo

 

Univerzita Komenského v Bratislave
2016

Copyright © 2016, autori

Knihu je možné zakúpiť v kníhkupectve Klára Iliťová (B2), cena: 5,50 €.