Kniha: (Ne)zelené listy z botaniky. Sinice, riasy, machorasty a huby

Soňa Jančovičová, Katarína Mišíková, Zuzana Pelechová Drongová. 2023

Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK, 185 listov

ISBN 978-80-223-5580-3 (tlač)

ISBN 978-80-223-5581-0 (online)

Z úvodu

Cvičenia z „nižších rastlín“ prebiehajú na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prezenčnou formou v laboratóriách vybavených svetelnými mikroskopmi, lupami a premietacou technikou (počítač, dataprojektor). Študenti pozorujú vybrané organizmy z aktuálne preberaných skupín, osvojujú si zručnosti práce s biologickým materiálom a mikroskopickou technikou. Každý študent si v priebehu cvičenia vypracuje protokol. Učí sa tak spracovať poskytnuté informácie a interpretovať výsledky vlastných pozorovaní. Protokol mu zároveň poslúži ako doplnkový materiál ku skúške. Nevýhodou doterajšej práce bola absencia jednotného (najmä po formálnej stránke) a rozsiahlejšieho súboru úloh, ktorý by zahŕňal aj viaceré alternatívne úlohy v rámci predmetných skupín organizmov. A preto...

Listy. Niekto si pod týmto pojmom predstaví listy stromov, iný listy papiera. My vám ponúkame oboje. Naša práca „(Ne)zelené listy z botaniky. Sinice, riasy, machorasty a huby“ predstavuje komplexný súbor viac ako 100 praxou overených úloh na cvičenia z (tradične) botanických predmetov. Sú spracované formou listov. Nie všetky sú zelené, ale mnohé so stromami úzko súvisia. Cieľovou skupinou sú poslucháči vysokých škôl, s viacerými úlohami si však poradia aj študenti nižších stupňov vzdelávania.

Pri koncipovaní úloh sme sa zamerali na požiadavku samostatnosti pri ich vypracúvaní, s minimálnou asistenciou pedagóga. Zohľadňovali sme vegetačné, resp. sezónne špecifiká dostupnosti potrebného prírodného materiálu, vrátane jeho trvácnosti, skladovateľnosti, či viacnásobného použitia. Pamätali sme aj na finančnú náročnosť zabezpečenia potrebného materiálu a základnú výbavu laboratórií.

Listy jednotného formátu A4 sú dostupné v tlačenej aj elektronickej podobe. Pre jednoduchú manipulovateľnosť sme každú úlohu vypracovali na jednej strane, resp. na jednej snímke, a tak pripravili pre tlač v štandardných A4 tlačiarňach, ako aj pre elektronickú projekciu. Ľubovoľná kombinovateľnosť samostatných listov (napr. podľa témy, laboratórneho vybavenia alebo vegetačnej sezóny) umožňuje učiteľovi pružne zorganizovať praktickú činnosť študentov podľa vlastného uváženia a potrieb. Učitelia si budú môcť vzorové pracovné listy upraviť podľa svojich nárokov a požiadaviek. Tiež im môžu poslúžiť ako predloha, či inšpirácia na vytvorenie vlastných úloh.

Recenzenti

Mgr. Petr Hrouda, PhD., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Mgr. Pavel Širka, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Ocenenie

certifikát KEGA za výborne splnené ciele projektu č. 030UK-4/2022

Dostupnosť

https://stella.uniba.sk/texty/PRIF_JMPD_listy_z_botaniky.pdf

Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (vyžaduje sa: povinnosť uvádzať pôvodného autora, len nekomerčné použitie, nezasahovať do diela).

Viac informácií o licencii a použití diela: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/