Obsah

ÚVOD

Predhovor

Úvod

Aktuálne koncepcie fylogenézy a morfogenézy cievnatých rastlín

Systematika rastlín

História vyšších rastlín

Rodozmena cievnatých rastlín

Morfogenéza rastlinných pletív a orgánov

ODDELENIE: TRACHEOPHYTA – cievnaté rastliny

TRIEDA: LYCOPODIOPSIDA – plavúňovité rastliny

Vetva: LYCOPODIIDAE – plavúne

Rad: Protolepidodendrales † – prvolepidodendronotvaré

Rad: Selaginellales – plavúnkotvaré

Rad: Lepidodendrales † – lepidodendronotvaré †

Rad: Isoëtales – šidlatkotvaré

Rad: Drepanophycales † – drepanofykotvaré

Rad: Lycopodiales – plavúňotvaré

TRIEDA: POLYPODIOPSIDA – papraďovité rastliny

Vetva: OPHIOGLOSSIDAE – hadivky

Rad: Psilotales – prútovkotvaré

Rad: Ophioglossales – hadivkotvaré

Vetva: TRIMEROPHYTAE † – trimerofyty

Skupina vetiev: CLADOXYLOPSIDAE † – kladoxylopsidy

Rad: Iridopteridales † – iridopterotvaré

Rad: Pseudosporochnales † – hyéniotvaré

Vetva: EQUISETIDAE – prasličky

Rad: Sphenophyllales † – klinolistotvaré

Rad: Equisetales – prasličkotvaré

Vetva: PROGYMNOSPERMAE – papraďovité stromy

Vetva: MARATTIDAE – maratie

Rad: Marattiales – maratiotvaré

Vetva: COENOPTERIDAE † – jarmy

Rad: Rhacopytales † – rakofytotvaré

Rad: Zygopteridales † – jarmotvaré

Vetva: POLYPODIIDAE – sladiče

Rad: Osmundales – osmundotvaré

Rad: Hymenophyllales – blanolistníkotvaré

Rad: Gleicheniales – gleichéniotvaré

Rad: Schizaeales – rozklankotvaré (schízeotvaré)

Rad: Salviniales – salvíniotvaré

Rad: Cyatheales – cyateotvaré

Rad: Polypodiales – sladičotvaré

TRIEDA: SPERMATOPSIDA – semenné rastliny

GYMNOSPERMAE – nahosemenné rastliny

Vetva: LYGINOPTERIDAE † – lyginopteridy

Rad: Lyginopteridales †– lyginopterotvaré

Vetva: CYCADIDAE – cykasy

Rad: Medullosales † – stržňovkotvaré

Rad: Cycadales – cykasotvaré

Vetva: BENNETTITIDAE † – bennettitidy

Rad: Bennettitales † – cykasovkotvaré

Rad: Pentoxylales † – pentoxylonotvaré

Vetva: GINKGOIDAE – ginká

Rad: Peltaspermales † – peltaspermotvaré

Rad: Umkomasiales † – umkomasiotvaré

Rad: Caytoniales † – kaytóniotvaré

Rad: Ginkgoales – ginkotvaré

Rad: Glossopteridales † – jazyčnatcotvaré

Vetva: CONIFERAE – ihličnany

Rad: Cordaitales† – kordaitotvaré

Rad: Voltziales † – voltziotvaré

PINIDAE – pinidy

Rad: Pinales – borovicotvaré

Vetva: GNETIDAE – gnetidy

Rad: Ephedrales – chvojníkotvaré

Rad: Welwitschiales – velvíčiotvaré

Rad: Gnetales – lianovcotvaré

Vetva: CUPRESSIDAE – cupressidy

Rad: Araucariales – araukáriotvaré

Rad: Cupressales – cyprusotvaré

ANGIOSPERMAE – krytosemenné rastliny

Bazálne krytosemenné rastliny

Rad: Amborellales – amborelotvaré

Rad: Nymphaeales – leknotvaré

Rad: Austrobaileyales – austrobejliotvaré

MAGNOLIIDAE – magnoliidy

Rad: Canellales – kanelotvaré

Rad: Piperales – pieprotvaré

Rad: Magnoliales – magnoliotvaré

Rad: Laurales – vavrínotvaré

Rad: Chloranthales – zelenokvetotvaré

MONOCOTIDAE – jednoklíčnolistové rastliny

Rad: Acorales – puškvorcotvaré

Rad: Alismatales – žabníkotvaré

Rad: Petrosaviales – petrosáviotvaré

Rad: Dioscoreales – dioskóreotvaré

Rad: Pandanales – pandanotvaré

Rad: Liliales – ľaliotvaré

Rad: Asparagales – asparágotvaré

COMMELINIDAE – COMMELINIDY

Rad: Arecales – arekotvaré

Rad: Commelinales – podenkotvaré

Rad: Zingiberales – ďumbierotvaré

Rad: Poales – lipnicotvaré

Rad: Ceratophyllales – rožkatcotvaré

EUDICOTIDAE – Pravé dvojklíčnolistové rastliny

BAZÁLNE PRAVÉ DVOJKLÍČNOLISTOVÉ RASTLINY

Rad: Ranunculales – iskerníkotvaré

Rad: Proteales – proteotvaré

Rad: Trochodendrales – kolesovcotvaré

Rad: Buxales – krušpánotvaré

JADROVÉ PRAVÉ DVOJKLÍČNOLISTOVÉ RASTLINY

Rad: Gunnerales – gunerotvaré

Rad: Dilleniales – diléniotvaré

Superrosidy

Rad: Saxifragales – lomikameňotvaré

Vetva: ROSIDAE – rosidy

Rad: Vitales – viničotvaré

Fabidy

Rad: Zygophyllales – jarmovcotvaré

Rad: Fabales - bôbotvaré

Rad: Rosales - ružotvaré

Rad: Fagales – bukotvaré

Rad: Cucurbitales – tekvicotvaré

COM vetva (Celastrales–Oxalidales–<wbr />Malpighiales)

Rad: Celastrales – bršlencotvaré

Rad: Oxalidales – kysličkotvaré

Rad: Malpighiales – malpigiotvaré

Malvidy

Rad: Geraniales – pakostotvaré

Rad: Myrtales – myrtotvaré

Rad: Crossosomatales – kamenicotvaré

Rad: Picramniales – pikramniotvaré

Rad: Huerteales – huerteotvaré

Rad: Sapindales – mydlovníkotvaré

Rad: Malvales – slezotvaré

Rad: Brassicales – kapustotvaré

Superasteridy

Rad: Santalales – santalotvaré

Rad: Berberidopsidales – dráčovcotvaré

Rad: Caryophyllales – klinčekotvaré

Vetva: ASTERIDAE – asteridy

Rad: Cornales – drieňotvaré

Rad: Ericales – vresovcotvaré

Lamiidy

Rad: Icacinales – ikacinotvaré

Rad: Metteniusales – meteniusotvaré

Rad: Garryales – garyotvaré

Rad: Gentianales – horcotvaré

Rad: Boraginales – borákotvaré

Rad: Vahliales – váliotvaré

Rad: Solanales – ľuľkotvaré

Rad: Lamiales – hluchavkotvaré

Campanulidy

Rad: Aquifoliales – cezmínotvaré

Rad: Asterales – astrotvaré

Rad: Escalloniales – eskalóniotvaré

Rad: Bruniales – bruniotvaré

Rad: Paracryphiales – pažidelníkotvaré

Rad: Dipsacales – štetkotvaré

Rad: Apiales – mrkvotvaré

Zoznam použitej literatúry

Register pojmov

Register vedeckých názvov