Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre uchádzačov

Témy bakalárskych prác pre školský rok 2019/2020.pdf

AEROBIOLÓGIA

• Mikroskopické riasy a cyanobaktérie v ovzduší urbanizovaného územia a ich vplyv na zdravotný stav obyvateľstva*

• Mikroskopické spóry hubových organizmov v ovzduší urbanizovaného územia a ich vplyv na zdravotný stav obyvateľstva*

• Bioaerosóly v atmosfére: klimatické, zdravotné a ekosystémové interakcie*

• Vplyv recentných klimatických zmien na spektrum a kvantitu alergénnych biočastíc v ovzduší urbanizovaného územia*

• Primárne a sekundárne alergénové nosiče v ovzduší a ich schopnosť evokovať respiračné alergické ochorenia*

• Ovplyvňujú polutanty alergénny potenciál biočastíc v ovzduší?*

*Poznámka: u záujemcu o uvedenú tému sa očakáva pasívna znalosť anglického jazyka

Vedúci: doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD. (e-mail: jana.scevkova@uniba.sk)

 

CYANOBAKTÉRIE A RIASY

• Floristické spracovanie sladkovodných ekosystémov na Slovensku

• Cyanobaktérie a riasy minerálnych prameňov Slovenska

Vedúci: Mgr. Zuzana Pelechová Drongová, PhD. (e-mail: zuzana.pelechova@uniba.sk)

 

MACHORASTY

• Machorasty a mesto

• Machorasty zelených zón v rurálnom a urbánnom prostredí

• Refúgiá machorastov v kultúrnej krajine Slovenska

Vedúci: doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD. (e-mail: katarina.misikova@uniba.sk)

• Diverzita epifytických machorastov v mestskom prostredí

Vedúci: Mgr. Katarína Godovičová (e-mail: godovicova2@uniba.sk)

 

HUBY

• Všakovaké a všadeprítomné výtrusy húb

• Cvičenia z botaniky inak

Vedúci: doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD. (e-mail: sona.jancovicova@uniba.sk)

 • Testovanie regionálnej špecificity nrITS regiónu húb Národného parku Poloniny

• Sukcesia ektomykoríznych húb v antropogénnom poraste Carpinus betulus

Vedúci: Mgr. Miroslav Caboň, PhD. (e-mail: miroslav.cabon@savba.sk)

 

VYŠŠIE RASTLINY

• Diverzita inváznych populácii rodu Galingsoga na Slovensku*

• História šírenia a súčasné rozšírenie invázneho druhu Cyclachaena xanthifolia na Slovensku*

• Expanzia vybraného invázneho druhu na území Slovenskej republiky*

• Evolúcia vybraných skupín cievnatých rastlín (plavúne, prasličky, kladoxylopsidy, archeopteridy, paprade...)*

*Poznámka: práca si vyžaduje pasívnu znalosť anglického jazyka

Vedúci: Mgr. Michal Hrabovský, PhD. (e-mail: michal.hrabovsky@uniba.sk)

 

VYŠŠIE RASTLINY/DREVINY

• Možnosti adaptácie drevín na klimatickú zmenu

• Klonalita drevín a jej dôsledky 

• Chimerizmus a mozaicizmus rastlín

• Hydraulické limity výšky drevín

Vedúci: Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD. (e-mail: eva.zahradnikova@uniba.sk)

 

VYŠŠIE RASTLINY/RASTLINNÉ SPOLOČENSTVÁ

• Vodná a močiarna vegetácia vybranej maloplošnej lokality na Podunajskej nížine – aktuálny stav, priestorová distribúcia, identifikácia a evalvácia antropických tlakov*

*Poznámka: charakter práce si vyžaduje prieskum v teréne v období cca od polovice mája do začiatku októbra, preto je vhodné, aby sa záujemcovia vopred prihlásili už na konci 2. ročníka u vedúcej bakalárskej práce

Vedúci: RNDr. Silvia Kubalová, PhD. (e-mail: sisakubalova@gmail.com)

 

VYŠŠIE RASTLINY

• História a priebeh invázie vybraného rastlinného druhu a predpokladaný vývoj jeho rozšírenia na území Európy

• Vplyv globálnych klimatických zmien a podmienok na diverzitu rastlín s dôrazom na západokarpatskú oblasť

• Štúdium vybraného nezvestného alebo zraniteľného druhu flóry Slovenska – opis biotopov, antropogénne vplyvy, regionálne vplyvy, aktuálny monitoring lokálnej populácie

• Rastlinné testy v hodnotení genotoxicity prostredia

• Fytogeografická charakteristika flóry a vegetácie vybraného orografického celku

• Úvod do karyotaxonomickej problematiky vybraného taxónu (rodu, druhu sensu lato)  flóry Slovenska (napr. Carex, Agrostis, Calamagrostis, Stellaria, Lysimachia, Potentilla a i.)

• Úvod do taxonomickej problematiky vybraného taxónu (po dohovore s vedúcim práce)

• Fytoindikačné možnosti miestnej flóry v indikácii a monitoringu ekotoxicity

• Miestna flóra a vegetácia v indikácii a monitoringu environmentálnych vplyvov a rizík v okolí priemyslových komplexov, prevádzok, líniových komunikácií – diaľnic a pod.

• Aeropalynologická stacionárna volumetrická analýza – štandardizácia, validácia, spoločenský význam

• Mikrosporogenéza vybraného fytoindikačného systému (Arabidopsis, Tradescantia, Pinus)

• Spracovanie rozšírenia vybranej taxonomickej skupiny na základe herbárových položiek a literatúry

• Fytogeograficko-ekologická štúdia vybraného druhu rastlín flóry Slovenska

• Analýza flóry a vegetácie vybraného územia pre aplikáciu v hodnotení environmentálnych vplyvov a environmentálnych rizík

• Autochtónne dreviny flóry Slovenska vo fytoremediácii

• Infrašpecifická variabilita vybraného taxónu na xenobiotickú záťaž

• Genekologické štúdium – (spracovanie podkladov) vybraného taxónu flóry Slovenska

• Význam ruderálnej vegetácie v hodnotení environmentálnych vplyvov EIA

• Význam ruderálnej vegetácie v hodnotení environmentálnych rizík ERA

Vedúci: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (e-mail: karol.micieta@uniba.sk)