Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov Bc. a Mgr.

 

»» Harmonogram štúdia


»» Rozvrhy pre šk. rok 2019/2020


»» Študijná ročenka


»» Vnútorný predpis č. 2/2018: Smernica rektora UK v Bratislave: Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

»» Vnútorný predpis č. 6/2018: Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 03. 2018.

Viac informácií TU


»» Návody pre záverečné práce