Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov Bc. a Mgr.

 

»» Harmonogram štúdia


»» Rozvrhy pre šk. rok 2018/2019


»» Študijná ročenka


»» Smernica rektora č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

»» Dodatok č. 1 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 03. 2017.

Viac informácií TU


»» Návody pre záverečné práce