Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pokyny pre autorov

Instruction for Authors

Manuscripts are to be submitted in English. Each manuscript must include: title (also in Slovak or Czech), name and address of author (authors), e-mail of corresponding author, abstract (also in Slovak or Czech) and maximum of 5 key words. The text should be written on one side of white paper (A4, 210 x 297 mm), typed in Times New Roman, font size 12, and line spacing of 1.5. Avoid any special type of text formatting except for italic and bold. The maximum range of the manuscript should be 15 norm pages. Send two copies of the typescript and computer files as e-mail attachments. Manuscripts should be in MS Word for Windows (accepted file formats: *.doc, *.rtf, *.tif, *.jpg).

All tables, black and white photos, drawings and maps combined with the legends insert directly in the text. The dimensions of any figure should not exceed 16 cm in width and 20 cm in height. References to illustrative matter in the text write as follows, e.g. as shown in Tab.1, localities (Map1), spore shapes (Figs. 1–4).

The names of genera, species, infraspecific taxa and syntax must be written in italics. Mention the herbaria where the specimens are deposited; the authors are asked to use only the acronyms listed in the Index Herbariorum. Editorial staff reserves the right to request a publication charge for paper.

 

Pokyny pre autorov

Redakcia prijíma iba príspevky napísané v angličtine. Každý príspevok musí obsahovať: názov (aj v slovenčine alebo češtine), meno a adresu autora (autorov), e-mail korešpondujúceho autora, abstrakt (aj v slovenčine alebo češtine) a maximálne 5 kľúčových slov. Text píšte len na jednu stranu bieleho papiera (A4, 210 x 297 mm), písmom Times New Roman, veľkosti 12 a riadkovaním 1,5. Nepoužívajte iné formátovanie textu okrem kurzívy a tučného písma. Maximálny rozsah príspevku je 15 normovaných strán. Príspevok pošlite v písomnej (2 vytlačené exempláre) aj elektronickej forme (ako prílohu elektronickej pošty).

Príspevky musia byť v MS Word pre Windows (akceptované formáty: *.doc, *.rtf, *.tif, *.jpg). Všetky tabuľky, čierno-biele fotografie, kresby a mapy s príslušnou legendou vložte priamo do textu. Obrázky nesmú presiahnuť šírku 16 cm a výšku 20 cm. Odkazy na ilustračné materiály uvádzajte v texte nasledovne, napr. „as shown in Tab.1, localities (Map 1), spore shapes (Figs. 1–4)”.

Mená rodov, druhov, vnútrodruhových taxónov a syntaxónov  píšte kurzívou. Uveďte herbáre, v ktorých sú uložené položky; používajte skratky len tých herbárov, ktoré sú v zozname Index Herbariorum. Redakcia si vyhradzuje právo na poplatok za uverejnenie príspevku.

 

References / Literatúra

Pilát, A., Dermek, A., 1974: Hríbovité huby. Veda, Bratislava.

Cabrera, G. L., Rodriguez, D. M. G., 1999: Genotoxicity of leachates from landfill using three bioassays. Mutat. Res., 426: 207-210.

Holec, J., 2008: Gymnopilus P. Karst. In: Knudsen, H., Vesterholt, J, (eds.), Funga Nordica, p. 857-861, Nordsvamp, Copenhagen.

Petersen, R. H., Hughes, K. W., Redhead, S. A., on line: The genus Flammulina, a Tennessee tutorial. http://fp.bio.utk.edu/Mycology/Flammulina/default.html [accessed 26 Feb 2008].

Mikuš, M., 1999: Rastlinstvo Dostálovej doliny. MSc thesis depon. in Comenius University in Bratislava.

The references in text / Citácie vtexte

Murín (1961), Mičieta, Murín (1998), Harman et al. (1992), (Knasmüller 1984), (Pišút, Lackovičová, 1998), (Ma et al.1996), Anonymus (2005), Ryvarden (on line).

 

List of reviewers of each volume is published in the last issue. 

Zoznam recenzentov každého čísla je uverejnený na vnútornej strane obálky.

 

Send your manuscripts by e-mail sona.jancovicovauniba.sk

Príspevky zasielajte na adresu sona.jancovicovauniba.sk

 

The editors of the journal and authors wish to record their thanks to reviewers for their kindness and willingness to object the contributions in this journal.

Redakčná rada a autori ďakujú všetkým recenzentom za ich ochotu a objektivitu pri posúdení príspevkov v časopise. 

 

Pokyny pre autorov.pdf