Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Časopis Acta Botanica

Acta Botanica Universitatis Comenianae je medzinárodný recenzovaný časopis publikujúci články z problematiky rastlinných spoločenstiev, populácií, fytogeografie, environmentálnej botaniky, ekológie a taxonómie nižších a vyšších rastlín. Časopis je primárne určený pre zamestnancov a študentov Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí tak majú možnosť informovať o svojich výsledkoch dosiahnutých počas riešenia projektov, bakalárskych, magisterských či dizertačných prác. Jednotlivé čísla časopisov sú tak zároveň „historickým“ prierezom tém, ktorým sa pracovisko v danom období venovalo.Časopis odborne vedie redakčná rada na Katedre botaniky a vychádza jedenkrát ročne. Príspevky sú publikované v anglickom jazyku. Na obálke čísla 52 je zobrazený poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), slovenský endemit.

História časopisu

Prvé vydanie časopisu vyšlo v roku 1956 pod názvom Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae, Botanica, pod ktorým vychádzal až do roku 2002. V tomto období vyšlo v zborníku mnoho článkov v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

 

 

Kompletné obsahy všetkých doterajších čísel časopisu, vrátane ďalších informácií, ktoré s časopisom súvisia (o vydavateľoch, editoroch, dizajne a i.), možno nájsť v čísle 49 (Jančovičová 2014).


Napriek snahe sprístupniť články aj v elektronickej forme, doteraz sú všetky k dispozícii len v časopiseckej podobe, a to v knižnici Katedry botaniky.