Časopis Slovenská antropológia

Časopis Slovenská antropológia zverejňuje správy z činnosti a informácie z uskutočnených podujatí SAS, abstrakty z realizovaných antropologických dní, seminárov, sympózií, workshopov a kongresov, ako aj výsledky odbornej a vedeckej činnosti svojich členov a ďalších odborníkov venujúcich sa antropologickej problematike v celej šírke jej záberu; uverejňujú sa aj personálie a nekrológy.

 

Viac informáciu nájdete na: anthropology.sk

 

 

Redakčná rada

EDITOR: Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.
VÝKONNÉ REDAKTORKY: RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., RNDr. Petra Švábová, PhD.


REDAKČNÁ RADA:

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
Prof. RNDr. Ivan Bernasovský DrSc.
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, PhD.
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
Doc. RNDr. Eva Drozdová, PhD.
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, PhD.
Doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD.
RNDr. Zuzana Obertová, PhD.
RNDr. Alena Šefčáková, PhD.
RNDr. Petra Švábová, PhD.
Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc. 

 

Redakčné smernice

Aktuálne pokyny a smernice nájdete na www.anthropology.sk