Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Časopis Slovenská antropológia

 Časopis Slovenská antropológia zverejňuje správy z činnosti a informácie z uskutočnených podujatí SAS, abstrakty z realizovaných antropologických dní, seminárov, sympózií, workshopov a kongresov, ako aj výsledky odbornej a vedeckej činnosti svojich členov a ďalších odborníkov venujúcich sa antropologickej problematike v celej šírke jej záberu; uverejňujú sa aj personálie a nekrológy.

Redakčná rada

EDITOR: Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.
VÝKONNÝ REDAKTOR: RNDr. Eva Neščáková, CSc.
TECHNICKÁ ÚPRAVA: Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.

REDAKČNÁ RADA:

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.
Prof. RNDr. Ivan Bernasovský DrSc.
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
Prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, PhD.
RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD.
Doc. RNDr. Eva Drozdová, PhD.
Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, PhD.
RNDr. Eva Neščáková, CSc.
Doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD.
RNDr. Alena Šefčáková, PhD.
Doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

 

 

Redakčné smernice

Pokyny pre autorov (.pdf)

Šablona príspevku (.doc)