Periodická tabuľka chemických prvkov

Rok 2019 sa pre IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a všetkých chemikov nesie v znamení dvoch výročí: 100 rokov od založenia IUPAC a 150 rokov od objavu a formulovania Periodického zákona a Periodickej tabuľky chemických prvkov

IUPAC – 100 ročný a Periodická tabuľka chemických prvkov – 150 ročná.  

Rok 2019 sa pre IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a všetkých chemikov nesie v znamení dvoch výročí: 100 rokov od založenia IUPAC a 150 rokov od objavu a formulovania Periodického zákona a Periodickej tabuľky chemických prvkov. IUPAC bol založený v roku 1919 chemikmi z priemyselnej a akademickej sféry, ktorí si už vtedy uvedomovali potreby medzinárodnej štandardizácie v chémii. Periodický zákon a základy Periodickej tabuľky chemických prvkov – tieto unikátne prostriedky umožňujúce vedcom predpovedať existenciu a vlastnosti hmoty na Zemi ako aj vo Vesmíre, pred 150 rokmi nezávisle na sebe formulovali D. I. Mendelejev a L. Mayer. Valné zhromaždenie OSN a UNESCO vyhlásili rok 2019 za „Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov“ (acronym – IYPT2019). Iniciatíva k takémuto kroku vyšla a celosvetové aktivity sú pripravované z prostredia IUPAC. Oficiálne zahájenie IYPT2019 prebehlo 29. januára 2019 v sídle UNESCO v Paríži. Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC) a Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (SCHS) sa k obom výročiam hlásia a od prvých okamihov informujeme chemikov na Slovensku o vznikajúcich celosvetových aktivitách, o ich význame a o dôvodoch a možnostiach prečo a ako sa k jednotlivým aktivitám pripojiť.

a) IUPAC Periodická tabuľka mladých chemikov

https://iupac.org/100/pt-of-chemist/

Počínajúc júlom 2018 a končiac júlom 2019 sú nominovaní, vyberaní a titulom ’Young Chemist Element’ ocenení 118 vynikajúci mladí chemici/čky z celého sveta. Cieľom je vytvoriť Periodickú tabuľku s menami a profilmi mladých chemikov/čiek, a poukázať tak na široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v celosvetovej chemickej komunite pre aktuálne storočie. Tvorba IUPAC Periodickej tabuľky mladých chemikov je vo svojej polovici, mená a profily mladých chemikov sú zverejňované a k prvkom priraďované v poradí podľa ohlásenia objavov jednotlivých prvkov. SNK IUPAC a SCHS (v spolupráci s uvažovanými nominantmi) predložili príslušnej komisii IUPAC doposiaľ na posúdenie dva návrhy. Jeden z nich bol prijatý a na Slovensku máme laureátku ’Young Chemist Element’ prvku platina. Druhý návrh s menom a profilom nášho mladého kolegu je medzi tými, ktoré sú posudzované pre zostávajúce prvky Periodickej tabuľky.

b) Kvíz IUPAC o Periodickej tabuľke

https://iupac.org/100/pt-challenge/

Kvíz je celosvetovo zameraný predovšetkým na mladých študentov (ale nielen na nich; pozn. autora). Kvíz IUPAC o Periodickej tabuľke vám predloží 15 náhodne vybraných otázok o chemických prvkoch. Kvíz je v angličtine, ak máte problém porozumieť niektorým otázkam resp. obsahu odpovedí, ktoré máte na výber, môžete používať on-line prostriedky na preklad. Na začiatku svojho kvízu budete vyzvaní vybrať si tzv. “avatar prvok”. Vaše skóre z kvízu sa s názvom tohto prvku zaznamená v tabuľke a na mape účastníkov kvízu ihneď po tom ako kvíz ukončíte a uvediete svoju E-mailovú adresu. K 21. januáru 2019 - dva týždne po celosvetovom zahájení kvízu, bolo takto zo Slovenska zaregistrovaných sedem účastníkov. Účastník/účastníčka, ktorý/á zodpovie správne na 9 a viac otázok, dostane zo sekretariátu IUPAC certifikát o svojom výsledku a získava právo zúčastniť sa aj druhej časti kvízu nazvanej “Nobelium Contest”.

Rozšírte rady tých chemikov/chemičiek a študentov/študentiek zo Slovenska, ktorí sa do uvedených aktivít už úspešne zapojili !!  

doc. RNDr. Milan Drabik, CSc.
email drabikfns.uniba.sk  alebo milan.drabikuniba.sk
predseda SNK IUPAC
Katedra anorganickej chémie PriF UK

Logo

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.docx]   [.jpg]