03.02.2022 Spojili sme sily s Úradom jadrového dozoru a Právnickou fakultou

Začiatok februára priniesol ďalší významný krok pre skvalitnenie vedecko-výskumnej činnosti na našej fakulte. V zastúpení dekana prof. Petra Fedora Prírodovedecká fakulta podpísala memorandum o spolupráci s Úradom jadrového dozoru SR a Právnickou fakultou UK.      

Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca zúčastnených strán, a to najmä v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, a v neposlednom rade sa zameriava aj na skúmanie otázok či problémov súvisiacich s činnosťou a pôsobnosťou Úradu jadrového dozoru SR.

Prírodovedecká fakulta sa tak môže tešiť na veľké množstvo benefitov a bezodplatných činností, ktoré dohoda prináša. Takými napríklad sú:

  • konzultácie s odborníkmi Strán dohody
  • umožnenie výskumnej, vývojovej a inej tvorivej činnosti pri spracovaní záverečných prác, vrátane pôsobenia zamestnancov Úradu jadrového dozoru SR ako konzultantov
  • spolupráca na vedeckých projektoch a grantoch
  • umožnenie študentom vykonávať na Úrade jadrového dozoru odbornú prax/stáž
  • účasť odborníkov z Úradu jadrového dozoru na vedeckých a odborných podujatiach a naopak, účasť vedecko-pedagogických zamestnancov PriF UK na podujatiach ÚJD a iné

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri spolupráci na rôznych projektoch a grantoch, každá zo Strán dohody vytvorí profesionálny riešiteľský tím, ktorý konkrétny projekt zastreší.

Veríme, že táto dohoda prinesie množstvo nových možností na tvorivú činnosť a posilní atraktivitu štúdia Prírodovedeckej fakulty UK.

ZDROJ: PraF UK