Organizácia zimného semestra 2021

Semester začína 13.09.2021

Všeobecné usmernie [.pdf]

Usmernenia k výučbe od 8.11.2021 [.pdf]

Koronavírus: opatrenia Univerzity Komenského - Formulár
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/

Školenie pre prvákov - Zoznám sa s Univerzitou Komenského
17.9.2021 od 13:00 do 14:00 hod., online

Vážená akademická obec Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 

napriek nášmu letnému entuziazmu z návratu k normálnemu vysokoškolskému životu (aj vďaka vyše 80 % zaočkovanosti našich študentov) bude pandémia ešte stále ovplyvňovať minimálne najbližšie mesiace. V súvislosti s Príkazom rektora UK 16/2021 (https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Pr_2021_16.pdf), ktorého dikcia vzišla z intenzívnych diskusií o aktuálnej pandemickej situácii (vrátane pragmatických stanovísk našich infektológov z minulého týždňa) sme naozaj realisticky a na viacerých úrovniach (vedenie PriF UK, zúžené kolégium dekana PriF UK, rozvrhová komisia) zvažovali možnosti a špecifiká organizácie zimného semestra 2021. Na rozdiel od niektorých iných fakúlt nie je prírodovedné vzdelávanie plnohodnotne (možno ani neplnohodnotne) realizovateľné striktne dištančnou metódou, preto sme sa usilovali navrhnúť model, ktorý v čo najvyššej miere garantuje vysokú kvalitu výučby v mantineloch priestorových, časových a personálnych limitov jednotlivých pracovísk. Dovoľte teda náčrt rámca organizácie ZS 2021: 

  1. Na rozdiel od univerzitnej schémy výučbovej časti ZS (20. septembra – 17. decembra 2021) sa 13-týždenný zimný semester na PriF UK posunie o jeden týždeň skôr (13. septembra – 10. decembra 2021). Aspoň symbolicky hráme o čas pred kulmináciou pandémie a s ňou súvisiacim zatváraním škôl. Študenti majú možnosť sa ubytovať na internátoch prakticky od začiatku septembra. Prvý týždeň semestra nie je symbolický, ale plne študijný. 
  2. Rozvrh ZS 2021 je vo všeobecnosti (nie v detailoch) jednoliaty (prednášky, cvičenia, semináre), pričom väčšie prednášky prebehnú dištančnou metódou (obyčajne v neskorších poobedňajších hodinách), kým cvičenia a semináre sa uskutočnia prezenčne (ak nedôjde ku ex offo novým protipandemickým opatreniam). V súlade so spomínaným príkazom rektora UK v rámci cvičení, seminárov či prednášok (osobitne brané) nie je možné kombinovať prezenčnú a dištančnú metódu.  
  3. Počas prvých 3 týždňov (13. septembra  - 1. októbra 2021) bude v rozvrhu výrazne dominovať dôraz na posilnené prezenčné praktiká (podľa možností a záujmov jednotlivých programov) s cieľom využiť čas pred potenciálnou kulmináciou pandémie. Študenti musia počítať s tým, že týždeň má 5 študijných dní (ktoré nezačínajú až o 11:00 a nekončia už o 14:00) a v prvej etape môže byť výrazne zhustený. V tejto súvislosti bude pochopiteľne ich odôvodnená absencia na voliteľných predmetoch (príp. telesnej výchove a jazykoch) akceptovaná (do 1. októbra 2021).  
  4. Záver semestra bude logicky poznačený zvoľnením študijného režimu z dôvodu už absolvovaných cvičení. 
  5. Presný rozvrh jednotlivých predmetov sa v dôsledku uvedených zmien stále upravuje (rámcový rozvrh je známy už od začiatku augusta). Jednotlivé pracoviská majú kompetenciu pre jeho modifikáciu z dôvodu posilnenia praktickej výučby. Finálny rozvrh bude k dispozícii na fakultnej stránke https://fns.uniba.sk/rozvrhy/ najneskôr 9. septembra 2021.
  6. V prípade nových protipandemických opatrení môže dôjsť ku zmenám organizácie ZS 2021. 
  7. Doktorandské štúdium prebieha až do prípadného odvolania prezenčnou metódou. 
  8. Jednotlivé pracoviská sú zodpovedné za dodržiavanie aktuálnych protipandemických opatrení. 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti. Táto schéma organizácie zimného semestra je výsledkom konsenzu a reflektuje na špecifické potreby jednotlivých programov. V mnohých prípadoch korešponduje s nevyhnutnosťou prednášok pred samotnými cvičeniami, odráža priestorové a personálne limity. Jednoducho v praxi vyzerajú idealistické predstavy vždy trošku inak. V každom prípade Vás všetkých prosím, aby sme bez váhania využili začiatok jesene na absolvovanie esenciálnych momentov praktickej výučby. Nikto nevie, kedy nám tu zhasnú, v každom prípade prekvapiť nás to jednoducho nemôže.  

S úctou, peterfedor