07.11.2021 Informačné okienko o progrese projektu ACCORD


projekt ACCORD je nesporne historicky unikátnou investíciou do vysokého školstva. V niektorých momentoch sa zdá, že pre Ministerstvo školstva a celý byrokratický aparát verejného obstarávania (osobitne UVO) je pritvrdým orieškom, s ktorým úradníci zápasia veľmi neefektívne (až amatérsky). Napriek všetkým nástražným mínam, monumentálnej byrokracii, nepripravenosti rezortu školstva na takéto schémy a celkom nesporne aj drastického rastu cien stavebných materiálov ACCORD napreduje a v našich laboratóriách sú už v prevádzke mnohé z neho zakúpené unikátne prístroje za niekoľko miliónov EUR. Som si istý, že tento projekt napriek špecifikám slovenského verejného obstarávania včas úspešne ukončíme. Robíme pre to naozaj všetko.

V tejto súvislosti by som si Vás všetkých dovolil pozvať na krátke online informačné okienko o aktuálnom stave, progrese i nástrahách jednotlivých aktivít ACCORDu na našej fakulte (ale aj v kontexte s našimi ACCORD partnermi - FMFI, STU), aby sme Vás uistili, že skepsa v ňom stále nemá opodstatnené miesto.

Podujatie prebehne v piatok 12. novembra 2021 od 11:00 v rámci linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8843b17b2d04439f9790a4daa20670be%40thread.tacv2/1635403422131?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%2270368cce-82cf-4937-a086-f6072982a4a0%22%7d

Teším sa na stretnutie s Vami, s úctou, peterfedor