Staré vedenie fakulty 1.2.2015 do 31.1.2019

Členovia vedenia PRIF UK na funkčné obdobie od 1. februára 2015 - 31. januára 2019

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan fakulty
Tel: 602-96-672
milan.triznauniba.sk

Ing. Beata Rajnáková 
tajomníčka fakulty
Tel: 602-96-674 
beata.rajnakovauniba.sk

 

 

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
prodekanka pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia
marta.kollarovauniba.sk

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a edičnú činnosť
miroslav.bielikuniba.sk


prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
prodekan pre projektovú činnosť
1. prodekan fakulty
vladimir.kovacuniba.sk


prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. (od 1.1.2019)
prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie
pavol.korecuniba.sk

 

 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
prodekan pre doktorandské štúdium a pre sociálne záležitosti študentov
peter.fedoruniba.sk