Vedenie fakulty

Členovia vedenia PRIF UK na funkčné obdobie 01.02.2023 - 31.01.2027

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

dekan fakulty

Telefón na sekretariát dekana: +421 2 9014 1001

E-mail: peter.fedoruniba.sk

Bližšie informácie o prof. RNDr. Petrovi Fedorovi, DrSc. nájdete
na webovej stránke Katedry environmentálne ekológie PriF UK

[foto1.jpg]  [foto2.jpg]  [foto3.jpg]  [foto4.png]  [foto5.jpg

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

prodekan pre vedecko výskumnú a projektovú činnosť

prvý prodekan, štatutárny zástupca dekana

Telefón na sekretariát +421 2 9014 1006

Telefón +421 2 9014 2077

E-mail: jozef.nogauniba.sk

Veda

Projektové centrum PriF UK

[foto.jpg]

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov

Telefón na sekretariát +421 2 9014 1005

Telefón  +421 2 9014 9234

E-mail: miroslava.slaninovauniba.sk

Miestnosť CH1 107A

Bc. bakalárske štúdium

Mgr. magisterské štúdium

[foto.jpg]

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

prodekanka pre doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy

Telefón +421 2 9014 9360

E-mail: marianna.kovacovauniba.sk

Doktorandské štúdium

Medzinárodné vzťahy

[foto.jpg]

prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie

Telefón  +421 2 9014 9516

E-mail: branislav.blehauniba.sk

Centrálne výpočtové stredisko PriF UK

[foto.jpg]

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

prodekan pre vnútorný systém kvality a vonkajšie vzťahy

Telefón:  +421 2 9014 9560

<output>+421 2 9014 9578</output>

E-mail:  slavomir.cernanskyuniba.sk

Vnútorný systém kvality

Referát propagácie

 [foto.jpg]

 

 

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová

poverená funkciou tajomníčky fakulty od 1.4.2024

Telefón na sekretariát +421 2 9014 2020

Email: kuzmaregrutovauniba.sk

Dekanát

[fotka.jpg]

 

 

*********************************************

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave