Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK, RVŠ a ŠRVS

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

Za študentskú časť

Mgr. Lukáš Karlík

RNDr. Eva Viglašová

Zástupca Akademickej obce PriF UK v RVŠ

doc. Mgr. Pavel Neogrády, Dr.Sc.

Zástupca Akademickej obce PriF UK v ŠRVŠ

RNDr. Eva Viglašová