Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK, RVŠ a ŠRVS

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

Za študentskú časť

Mgr. Dávid Vrška

Mgr. David Pavel Královič

Zástupca Akademickej obce PriF UK v RVŠ

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

Zástupca Akademickej obce PriF UK v ŠRVŠ

Mgr. Alexander Kmeť