2024/04/12 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 12.04.2024 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-2

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, 

Pozývam Vás na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou 

                    dňa 12. 04. 2024 o 9.00 hod. v CH1-2 

s nasledovným predbežným programom:

    1. Otvorenie.

    2. Schválenie programu zasadnutia.

    3. Voľba návrhovej komisie.

  4. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2024/2025.

    5. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2024, Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2024, Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.

    6. Výročná správa fakulty za rok 2023.

    7. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.

    8. Rôzne.

    9. Záver.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf] 

Výpisy uznesení

2024-04-08 Zápisnica Pedagogická komisia [.docx]

2024-04- 08 Komisia pre rozpočet a hospodárenie [.docx]

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku [.docx]

Výročná správa fakulty za rok 2023 [.docx]

 

 

2024/2025

 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár