2024/04/08 Zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 08.04.2024 (pondelok) o 13:00 v miestnosti CPS+.

Na zasadnutí komisie budú prerokované materiály k bodu programu 5 (Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2024, Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2024, Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty).

Pripomienky k dokumentom zasielajte na prif.pas@uniba.sk najmenej hodinu pred zasadnutím komisie.

 

Dokumenty Vám boli zaslané s pozvánkou na zasadnutie senátu.

 

S pozdravom

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

predseda AS PriF UK

 

doc. RND. Vladimír Falťan, PhD.

predseda komisie pre rozpočet a hospodárenie