2023/11/13 Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

Pozývam Vás na zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2023 (pondelok) o 13:00 v miestnosti CPS+.

Na zasadnutí komisie budú prerokované materiály k bodom programu 4 a 5 (Výška školného a vybraných poplatkov v a. r. 2024/2025 a Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na PriF UK v a. r. 2024/2025).

Pripomienky k uvedeným materiálom zasielajte na prif.pas@uniba.sk a blanka.lehotska@uniba.sk. 

Prípadne ospravedlnenia neúčasti adresujte na prif.pas@uniba.sk.

Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
predseda Pedagogickej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK