2023/09/25 Zasadnutie Legislatívnej a Pedagogickej komisie AS PriF UK

dňa 25.09.2023 o 12:30 hodine v miestnosti CPS+ 

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK 

Vážení členovia AS PriF UK,  

 

Dovoľujem si Vás pozvať na spoločné zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK a Pedagogickej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční v pondelok 25.09.2023 o 12,30 v miestnosti CPS+. 

 

Predmetom rokovania budú Študijný poriadok PriF UK a Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie PriF UK. 

 

Pripomienky k dokumentom môžete zasielať na prif.pas@uniba.sk, do zasadnutia komisií. 

 

S pozdravom 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.  

predseda AS PriF UK