2023/06/19 Zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK

dňa 19.06.2023 o 12:00 hodine, online

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK 

Vážení členovia AS PriF UK,

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 19. 06. 2023 o 12:00 hodine

Predmetom rokovania bude dokument „Správa o hospodárení fakulty za rok 2022“, ktorý posielam v prílohe. Pripomienky k uvedenému dokumentu zasielajte na prif.pas@uniba.sk.

Link na pripojenie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab87807cfdbbd40bbb957d692ac3bb263%40thread.tacv2/1686676803729?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22c99b5eef-ab68-4405-8509-17e14b74c079%22%7d

S pozdravom

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

predseda AS PriF UK

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár