2023/03/31 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 31.03.2023 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, 

Pozývam Vás na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou

dňa 31. 03. 2023 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

Program:

1.   Otvorenie.

2.   Schválenie programu zasadnutia.

3.   Voľba návrhovej komisie.

4.   Štatút PriF UK.

5.   Organizačný poriadok PriF UK.

6.   Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2023, Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2023, Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

7.  Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v školskom roku 2023/2024.

8.   Voľba zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl SR pre funkčné obdobie od 1.6.2023 do 31.5.2027.

9.   Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.   

10.  Rôzne.

11.  Záver.

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf] [.docx] 

Zápisnica [.pdf]

2023-03-28 Zápisnica Pedagogická komisia [.pdf]

2023-03-28 Zápisnica Legislatívna komisia [.pdf]

Výpisy uznesení zo zasadnutia

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár