2023/03/28 Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

Pozývam Vás na zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 28.03.2023 (utorok) o 13:00 v miestnosti CH1-1.

Na zasadnutí komisie bude prerokovaný materiál k bodu 7 programu (Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024).

Pripomienky k uvedeným materiálom zasielajte na prif.pas@uniba.sk a lucia.olexova@uniba.sk. 

Prípadne ospravedlnenia neúčasti adresujte na prif.pas@uniba.sk.

Mgr. Lucia Olexová, PhD.
predseda Pedagogickej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK