2023/03/28 Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK

Pozývam Vás na zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 28.03.2023 (utorok) o 14:00 v miestnosti CH1-1.

Na zasadnutí komisie budú prerokovávané materiály k bodom 4 a 5 programu (Štatút PriF UK a Organizačný poriadok PriF UK).

Vaše prípadné pripomienky zasielajte na adresu prif.pasuniba.sk a renata.flakova@uniba.sk.

Prípadne ospravedlnenia neúčasti adresujte na prif.pasuniba.sk a renata.flakova@uniba.sk.

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
predseda Legislatívnej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK