2023/03/27 Zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2023 (pondelok) o 13:00 v Prezentačnom centre AMOS.

Na zasadnutí komisie bude prerokovaný materiál k bodu 6 programu (Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2023 a Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2023 PriF UK).

Pripomienky k uvedeným materiálom zasielajte na prif.pas@uniba.sk a vladimir.faltan@uniba.sk. 

Prípadne ospravedlnenia neúčasti adresujte na prif.pas@uniba.sk.

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 

Predseda Rozpočtovej komisie AS PriF UK 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.  

predseda AS PriF UK