2023/01/27 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 27.01.2023 o 9:00 hodine v miestnosti B1-305

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, 

Pozývam Vás na 2. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou

dňa 27. 01. 2023 o 9:00 hodine v miestnosti B1-305

Program:

      1. Otvorenie.

      2. Schválenie programu zasadnutia.

      3. Voľba návrhovej komisie.

      4. Návrh dekana fakulty na funkcie prodekanov fakulty.

      5. Návrh dekana na členov Vedeckej rady PriF UK.

      6. Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie PriF UK

         pre študentov.

      7. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné

          programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom

          roku 2023/2024.

      8. Metodika delimitácie mzdových prostriedkov pre pracoviská

          Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre roky

          2023 až 2026.

      9. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.

      10. Rôzne.

      11. Záver.

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf] [.docx]

Zápisnica [.pdf]

2023-01-25 Zápisnica Pedagogická komisia [.pdf]

2023-01-25 Zápisnica Komisia pre rozpočet a hospodárenie [.pdf]

Návrh dekana fakulty na funkcie prodekanov fakulty [.docx]

Návrh dekana na členov Vedeckej rady PriF UK [.docx]

Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov [.docx]

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024  [.docx] 

Metodika delimitácie mzdových prostriedkov pre pracoviská Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre roky 2023 až 2026 [.docx]

Výpisy uznesení zo zasadnutia

 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár