Spoločné vyhlásenie Akademického senátu PriF UK a vedenia PriF UK

Download [.rtf]

Dňa 09 októbra 2020 sa uskutočnilo 10. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na ktorom sa zúčastnil aj Dekan PriF UK a všetci členovia vedenia PRIF UK.  Predmetom rokovania bol aj dokument „Národný integrovaný reformný plán“, najmä v oblasti navrhovaných reforiem vysokého školstva v SR. V diskusii zaznievalo zásadné odmietnutie snáh o oklieštenie akademickej samosprávy na vysokých školách. AS PriF UK a vedenie PriF UK prijali následne spoločné vyhlásenie:

Uznesenie 10-20/08: Akademický senát PriF UK a vedenie PriF UK podporujú vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6. 10. 2020, vyjadrujúce rozhodný nesúhlas s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy na vysokých školách.

V Bratislave 09. 10. 2020

Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD                          
dekan PriF UK        

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK