Voľby rektora UK

Vážené členky a členovia akademickej obce Univerzity Komenského, 

na  zasadnutí Volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK komisia vyhodnotila predložené návrhy a konštatovala, že kandidátmi sú:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., profesor a súčasný dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (životopis, tézy)

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., profesor Právnickej fakulty UK a súčasný prorektor UK pre legislatívu (životopis, tézy)

Viac informácií nájdete na stránke Akademického senátu UK:

Rád by som Vás pozval na verejnú diskusiu s kandidátmi, ktorá sa uskutoční v pondelok 5. novembra 2018 o 16.30 hod. v Aule UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 1. poschodie).

Na verejnej diskusii budete môcť klásť otázky kandidátom v písomnej podobe, ústne a plánujeme využiť aj elektronický systém. Formulár na vaše otázky bude k dispozícii priamo v Aule a nájdete ho vopred aj na: www.iam.fmph.uniba.sk/ASUK/PisomnaOtazka.pdf

Samotné voľby kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave a oficiálne predstavenie kandidátov sa uskutočnia na verejnom volebnom zasadnutí Akademického senátu UK v stredu 14. novembra 2018 o 9.00 hod. v Aule UK.

Pozdravuje vás všetkých a na stretnutie v Aule UK sa teší,

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

predseda Akademického senátu Univerzity Komenského