2017/01/27 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Kedy: 27.01.2017 o 9:00 hodine Kde: v posluchárni CH 1-3

*************************
Pozvánka [.rtf]
*************************

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 27. 1. 2017 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

s nasledovným predbežným programom:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba návrhovej komisie

4. Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2017/2018

5. Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2017/2018

6. Schválenie zmeny počtu pracovných miest zamestnancov fakulty

7. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

8. Voľba zástupcov ŠČ v Predsedníctve AS PriF UK.

9. Rôzne

Prílohy

2017-01-27_pozvanka.rtf

Zasady_Mgr_prijimacieho_konania_2017_2018.pdf

Zasady_PhD_prijimacieho_konania_2017_2018.pdf

Zápisnice

2017-01-27-zapisnica.rtf

2017-01-26_zapisnicaPAS.rtf

2017-01-23_zapisnica_Legislativna_Komisia.rtf

2017-01-23_zapisnica_Pedagogicka_Komisia.doc

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr.Miroslava Slaninová, PhD.
slaninovafns.uniba.sk

*******************************************

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************