2022/12/15 Ustanovujúce zasadnutie AS PriF UK

dňa 15.15.2022 o 9:00 hodine v miestnosti B1-301

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, 

Pozývam Vás na 1. (ustanovujúce) zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 15. 12. 2022 o 9:00 hodine v miestnosti B1-301

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu zasadnutia.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK o vyhlásení výsledkov volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK.
 5. Voľba predsedu AS PriF UK.
 6. Voľba predsedu Volebnej a mandátovej komisie PriF UK.
 7. Schválenie Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK.
 8. Voľba predsedu Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK.
 9. Voľba predsedu Pedagogickej komisie AS PriF UK.
 10. Voľba predsedu Legislatívnej komisie AS PriF UK.
 11. Voľba podpredsedu AS PriF UK za zamestnaneckú časť.
 12. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.docx] [.pdf]

Zápisnica [.docx]

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************