2022/11/11 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 11.11.2022 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-3

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, 

Pozývam Vás na 22. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 11. 11. 2022 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-3

Program:

 1. Otvorenie.  
 2. Schválenie programu zasadnutia.  
 3. Voľba návrhovej komisie. 
 4. Informácia o výsledkoch doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK na obdobie 2019-2023, do študentskej časti AS PriF UK na obdobie 2021-2023, do zamestnaneckej časti AS PriF UK na obdobie 2021-2023 a o stave mandátov AS PriF UK. 
 5. Voľba ďalšieho zástupcu ŠČ AS PriF UK v Predsedníctve AS PriF UK. 
 6. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024. 
 7. Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2023/2024. 
 8. Informácia o súčasnej situácii vo financovaní VŠ. 
 9. Informácia o aktivitách Študentskej časti AS PriF UK. 
 10. Informácia o stave a priebehu auditu celofakultných pracovísk. 
 11. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK. 
 12. Rôzne. 
 13. Záver. 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

Zápisnica [.docx]

Podmienky_Bc._prijimacieho_konania_2023-24 [.docx] 

Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2023/2024 [.docx]

2022-11-09_zapisnica_Pedagogicka_komisia [.pdf] 

 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************