2022/05/06 Mimoriadné zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 06.05.2022 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, 

Pozývam Vás na 20. (mimoriadne) zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 6. 5. 2022 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-1

s nasledovným programom:

1.  Otvorenie.

2.  Voľba návrhovej komisie.

3.  Informácia o aktuálnom stave mandátov členov AS PriF UK.

4.  Voľba kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027.

5.  Záver. 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

Zápisnica z voľby kandidáta na dekana Prírodovedeckej fakulty UK na obdobie 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027 [.pdf] 

Výsledky volieb kandidáta na dekana PriF UK

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************