2022/05/03 Mimoriadné zasadnutie Akedemického senátu PriF UK

dňa 03.05.2022 o 13:00 hodine v miestnosti CH1-1

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia akademickej obce PriF UK, 

na základe Uznesenia AS PriF UK č. 18-22/04 zo dňa 18. 03. 2022 pozývam Vás na 19. (mimoriadne) zasadnutie AS PriF UK, ktoré je spoločným zasadnutím AS PriF UK a Akademickej obce PriF UK, na ktorom sa uskutoční verejná prezentáciu kandidátov na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027.

 

Zasadnutie sa bude konať

 

dňa 03. 05. 2022 v čase od 13.00 hod. v miestnosti CH1-1

 

s nasledovným navrhovaným programom:

1.      Otvorenie.

2.      Voľba návrhovej komisie.

3.      Informácia predsedníčky volebnej a mandátovej komisie o overení návrhov kandidátov.

4.      Verejná prezentácia kandidátov na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027.

5.      Záver.

 

Na zasadnutie srdečne pozývame všetkých zamestnancov PriF UK.

 

Informácie o kandidátoch na dekana PriF UK nájdete tu

 

Vzhľadom na to, že sa verejná prezentácia kandidátov koná v rámci zasadnutia AS PriF UK, dovoľujem si týmto požiadať členov AS PriF UK o účasť, aby bol AS PriF UK uznášaniaschopný.

 

S pozdravom

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************