Voľby do ŠRVŠ

ŠRVŠ = Študentská rada vysokých škôl

Kandidát Mgr. Alexander Kmeť .pdf

Vážení členovia akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UK,

Predsedníctvo Akademického senátu PriF UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a čl. 30 Zásad volieb do Akademického senátu UK v súlade s uznesením č. 14/15.3.2023 riadneho zasadnutia Akademického senátu UK zo dňa 15.03.2023, ktorým boli vyhlásené doplňujúce voľby do ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 - 2024, vyhlasuje, že voľby do ŠRVŠ pre volebný obvod študentskej časti AS PriF UK sa uskutočnia

dňa 19. 4. 2023 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov Študentskej časti AO PriF UK. Každý člen študentskej časti AO PriF UK môže navrhnúť za kandidáta aj samého seba.

1. Návrhy kandidátov je potrebné odovzdať v listinnej podobe na adresu predsedníčky Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK RNDr. Márie Chovancovej, PhD. prostredníctvom podateľne a takisto v elektronickej podobe na adresy
prif.pas@uniba.sk, maria.chovancova@uniba.sk student.prifuk@gmail.com
do 15. 4. 2023 do 12.00 hod.

Návrh kandidáta do ŠRVŠ musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

  • meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  • vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  • meno a priezvisko kandidáta,
  • vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú:

  • študijný program, stupeň a rok štúdia,
  • e-mailová adresa kandidáta,
  • fotografia,
  • e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  • súhlas s kandidatúrou (na tlačenej verzii musí byť vlastnoručný podpis kandidáta),
  • stručný opis predstavy kandidáta o jeho činnosti v ŠRVŠ.

2. Návrhy na kandidátov preverí Volebná a mandátová komisia AS PriF UK a následne budú zverejnené na webovom sídle PriF UK http://fns.uniba.sk/senat/, najneskôr dňa 15. 4. 2023.

Adresa predsedníčky Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:
RNDr. Mária Chovancová, PhD.
Katedra antropológie
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

V Bratislave, 3. 4. 2023

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

RNDr. Mária Chovancová, PhD.
predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK