Voľby do AS UK

Voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského

Oznámenie o vyhlásení všeobecných volieb do Akademického senátu UK a o náležitostiach ich konania vo volebnom obvode Prírodovedeckej fakulty UK  na funkčné obdobie od 01. 11. 2023 do 31. 10. 2027.  [.pdf]

Vzor_návrh kandidáta do AS UK_zamestanec [.docx]

Vzor_návrh kandidáta do AS UK_študent [.docx]

Výsledky všeobecných volieb do AS UK na funkčné obdobie od 01.11.2023 do 31.10.2027 - zápisnica [.pdf] 

Oznámenie o vyhlásení všeobecných volieb do Akademického senátu UK a o náležitostiach ich konania vo volebnom obvode Prírodovedeckej fakulty UK.

Akademický senát UK svojím uznesením č. 13/4.7.2023 z 34. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK zo dňa 04. 07. 2023 vyhlásil všeobecné voľby do AS UK na funkčné obdobie od 01. 11. 2023 do 31. 10. 2027 (ďalej len „voľby do AS UK“) a určil obdobie uskutočnenia týchto volieb od 25. 09. 2023 do 25. 10. 2023.

V zmysle čl. 12 ods. 4 Zásad volieb do AS UK Predsedníctvo AS PriF UK stanovuje náležitosti konania volieb do AS UK vo volebnom obvode PriF UK nasledovne:

Termín a miesto konania volieb do AS UK sa stanovuje na 17. 10. 2023 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 14.00 hod., a to pre oba volebné okrsky (zamestnanecký a študentský).

Termín na odovzdávanie návrhov kandidátov do AS UK sa stanovuje do 09. 10. 2023 do 10.00 hod.

Na základe rozhodnutia PAS PriF UK sa stanovuje spôsob tajného hlasovania v zamestnaneckom aj študentskom volebnom okrsku jednotne, a to prostredníctvom hlasovacích lístkov v listinnej podobe na mieste hlasovania v súlade s ustanovením v čl. 12 ods. 5 písm. c 1.

Návrhy na kandidátov do AS UK sa doručia v listinnej podobe na adresu tajomníčky AS PriF UK doc. Mgr. Renáty Švubovej, PhD. (Katedra fyziológie rastlín PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4)  prostredníctvom podateľne PriF UK a súčasne v elektronickej podobe na adresu prif.pas@uniba.sk do 09. 10. 2023 do 10.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

  • meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  • vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  • meno a priezvisko kandidáta,
  • vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta so svojou kandidatúrou,
  • e-mailová adresa kandidáta,
  • e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov.

         
Návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS UK môže nepovinne obsahovať aj označenie konkrétnych pracovísk, na ktorých kandidát a navrhovateľ (navrhovatelia) pôsobia, prípadne stručné predstavenie kandidáta.

Návrh kandidáta do študentskej časti AS UK môže nepovinne obsahovať aj označenie študijného programu, stupeň a rok štúdia kandidáta a navrhovateľa (navrhovateľov), prípadne stručné predstavenie kandidáta.
         
Voľby do AS UK sa riadia vnútorným predpisom č. 29/2023 „Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo volebnom obvode PriF UK riadi voľby do AS UK Volebná a mandátová komisia AS PriF UK.

V Bratislave, 21. 09. 2023

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Akademický senát Univerzity Komenského

http://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/