Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2016/11 Akademický senát - podpora stanoviska RVŠ a ŠRVŠ

RVS - Rada vysokých škôl

ŠRVŠ - Študentská rada vysokých škôl

*************************************

Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

na základe informácií z Rady vysokých škôl o predpokladanom štátnom
rozpočte na rok 2017, ktorý nespĺňa očakávania vyplývajúce z rokovaní
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s reprezentáciami
pôsobiacimi vo vysokom školstve, vyjadrujeme podporu k stanovisku Rady
vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).

V predvečer 17. novembra organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov
Sprievod svetiel, ktorý má vyjadriť nespokojnosť s riešením problémov v
slovenskom školstve a zároveň aj s navrhovaným štátnym rozpočtom na rok
2017.

Predsedníctvo AS PriF UK v Bratislave vyjadruje podporu stanoviska RVŠ a vyhlásenia ŠRVŠ .

Sprievod svetiel, na ktorom účasť Predsedníctvo AS PriF UK podporuje, sa začína 16. novembra o 17,11 hod. na Námestí slobody v Bratislave a povedie na Rybné námestie: http://isu.sk/assets/plagat00.jpg

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK

--
Doc. Mgr. Miroslava Slaninova, PhD.
slaninovafns.uniba.sk
Katedra genetiky PriFUK
Mlynska dolina B 1, Ilkovicova 6
842 15 Bratislava 4
te.+4212 60296 669

Text od predsedu AS UK aj s ďalšími vyhláseniami a s dokumentom, ktorý deklaruje smerovanie školstva na Slovensku.

Vážení členovia Akademického senátu UK,
vážení predsedovia fakultných senátov,

Dovoľujem si vás informovať a požiadať o podporu návrhu stanoviska Rady vysokých škôl SR a ŠRVŠ, v ktorom vyjadrujú nespokojnosť s návrhom rozpočtu pre vysoké školy. Stanovisko je v prílohe.

Vážení členovia senátu, navrhujem, aby Akademický senát podporil toto stanovisko spolu s nasledovným stručným vyhlásením:

,,My členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave sme znepokojení návrhom štátneho rozpočtu určeného pre vysoké školy na rok 2017, podľa ktorého fakticky dôjde k zníženiu financovania kvalitných vysokých škôl na Slovensku a k zabrzdeniu ich ďalšieho rozvoja. Podporujeme preto snahu Rady vysokých škôl a ŠRVŠ zameranú na presadenie lepšieho financovania kvalitných vysokých škôl na úrovni zodpovedajúcej ich potrebám v oblasti vzdelávania a výskumu.’’

Dávam do pozornosti aj súvisiace uznesenie, ktoré prijala študentská časť AS UK na svojom prvom zasadnutí 16.2.2016. Je tiež v prílohe.

Poslednou prílohou sú včera zverejnené Ciele národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva na najbližších 10 rokov, ktoré sa nás bytostne dotýkajú.

Daniel  Ševčovič
Predseda AS UK

Prílohy:

Vyjadrenie RVŠ a ŠRVŠ z 14.11.2016

Uznesenie ŠČ AS UK z 16.2.2016

Ciele národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania