Rada pre učiteľské štúdium PriF UK

Rada pre učiteľské štúdium PriF UK (RUŠ) je poradným a iniciačným orgánom dekana Prif UK, zriadená vnútorným predpisom PriF UK č. 11/2020 pre oblasť vzdelávania študentov fakulty v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov.

Predstavuje inštitucionálne zastrešenie pedagógov podieľajúcich sa na výučbe študentov učiteľských kombinácií ako aj samotných študentov učiteľstva. 

Úlohou Rady pre učiteľské štúdium PriF UK je pružne reagovať na legislatívne zmeny týkajúce sa učiteľskej profesie a pregraduálnej prípravy učiteľov. Vytvorenie komunikačného priestoru pre výmenu informácií a skúseností medzi odbornými pracoviskami spolupodieľajúcimi sa na príprave a vzdelávaní študentov učiteľstva na PriF UK. Zároveň sa podieľať na priebežnom hodnotení kvality učiteľského štúdia realizovaného na PriF UK, prerokúvaní, posudzovaní a návrhoch zmien a úprav študijných programov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov.

Činnosťou Rady pre učiteľské štúdium PriF UK je odborná diskusia k predloženým návrhom, koordinácia stanovísk, tvorba a posúdenie koncepčných materiálov a hodnotiacich štúdií s cieľom skvalitnenia pregraduálnej prípravy učiteľov prírodovedných predmetov na PriF UK.

Zápisnice:  21.04.2021 [.pdf]

Členovia rady

Kontakt

Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
stefan.karolcikuniba.sk
Predseda Rady pre učiteľské štúdium PriF UK
Vedúci katedry
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4
Tel.: +421-2-6029 6601