Rada pre kvalitu

Vnútorný systém kvality

Rada pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave

Dňa 30. mája 2019 vedenie Prírodovedeckej fakulty UK schválilo návrh zloženia Rady pre kvalitu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Rada pre kvalitu vznikla z poverenia predsedníčky Rady pre kvalitu Univerzity Komenského, ktorou je prorektorka prof. Štvrtinová. Fakultné rady pre kvalitu budú podliehať univerzitnej Rade pre kvalitu. Zároveň budú nástrojom dekana fakulty pre zabezpečovanie kvality.

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu PriF UK sa uskutočnilo dňa 13.5. 2019 za prítomnosti p. prorektorky Štvrtinovej a dekana fakulty prof. Fedora.

Rada pre kvalitu sa bude na fakultnej úrovni zaoberať definovaním, meraním a zabezpečením (zvyšovaním) kvality v oblasti pedagogiky, vedy ale aj manažovania vnútorných procesov na fakulte, prostredníctvom predsedu Rady pre kvalitu PriF UK je zabezpečený tok informácií z a do univerzitnej Rady kvality.

Zloženie rady pre kvalitu PriF UK:

Predseda: Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. (prodekan pre vnútorný systém kvality a vonkajšie vzťahy)

Členovia: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD., prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc., prof. RNDr. Ján Buček, CSc., prof. Mgr. Martin Sabol, PhD., doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., Matej Choreň (zástupca študentov)

Externí členovia: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., Univerzita Karlova, RNDr. Maroš Nikolaj, PhD., Esprit Banská Štiavnica, prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.  Univerzita Karlova 

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu PriF UK [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2019 [.pdf]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa upravuje štatút Rady pre kvalitu PriF UK
Nadobúda účinnosť dňom 01.10.2019

Vnútorný predpis č. 1/2022 [.pdf]
Dodatok č.1 k Vnútornému predpisu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 9/2019, ktorým sa upravuje štatút Rady pre kvalitu Prírodovedeckej fakulty UK

Zápisnice

2022 zápisnica 1 [.pdf]

2022 zápisnica 2 [.pdf]

2022 zápisnica 3 [.pdf]

2022 zápisnica 4 [.pdf