Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada kvality

Dňa 30. mája 2019 vedenie Prírodovedeckej fakulty UK schválilo návrh zloženia Rady kvality Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Rada kvality vznikla z poverenia predsedníčky Rady kvality Univerzity Komenského, ktorou je prorektorka prof. Štvrtinová. Fakultné rady kvality budú podliehať univerzitnej Rade kvality. Zároveň budú nástrojom dekana fakulty pre zabezpečovanie kvality.

Ustanovujúce zasadnutie Rady kvality PriF UK sa uskutočnilo dňa 13.5. 2019 za prítomnosti p. prorektorky Štvrtinovej a dekana fakulty prof. Fedora.

Rada kvality sa bude na fakultnej úrovni zaoberať definovaním, meraním a zabezpečením (zvyšovaním) kvality v oblasti pedagogiky, vedy ale aj manažovania vnútorných procesov na fakulte, prostredníctvom predsedu Rady kvality PriF UK je zabezpečený tok informácií z a do univerzitnej Rady kvality.

Zloženie rady kvality PriF UK:

Predseda: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., prodekan pre rozvoj a IT

Členovia: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD., prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., prof. RNDr. Ján Buček, CSc., doc. RNDr. Martin Sabol, PhD.,  Bc. Dominik Juračka

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu PriF UK [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2019 [.pdf]
Smernica dekana PriF UK
ktorou sa upravuje štatút Rady kvality PriF UK
Nadobúda účinnosť dňom 01.10.2019