Prof. RNDr. Peter Ševčík, DrSc.

21. apríla 2022 nás navždy opustil Prof. RNDr. Peter Ševčík, DrSc., významná osobnosť slovenskej a československej fyzikálnej chémie. Peter Ševčík sa narodil 6. novembra 1943 v Trenčíne. Štúdium v odbore chémia na Prírodovedeckej fakulte UK ukončil v roku 1965 a hneď nastúpil na Katedru jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty ako asistent a o tri roky neskôr prešiel ako interný vedecký ašpirant na Katedru fyzikálnej chémie, na ktorej zotrval počas celého svojho profesijného života. Práve tu, postupne v priebehu rokov, nadobudol vedecké a pedagogické hodnosti kandidát vied, docent, doktor vied a napokon v roku 1997 bol vymenovaný za profesora, všetko v odbore Fyzikálna chémia. V období rokov 1992–1993 bol predsedom Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK a v rokoch 1997–2000 vedúcim Katedry fyzikálnej chémie. V roku 2003 mu bola udelená Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty UK a v roku 2013 Medaila za celoživotný prínos Prírodovedeckej fakulte. Po odchode do dôchodku v roku 2014 sa stal emeritným profesorom Univerzity Komenského a naďalej aktívne pôsobil na katedre.

Prof. Peter Ševčík sa vedecky venoval štúdiu oscilačných chemických reakcií. Bol vynikajúcim odborníkom na celé spektrum rôznych nelineárnych chemických dejov, od reakcií metylénovej modrej, cez klasické bromičnanové oscilátory, až po reakcie s periodickým vývojom plynu. Prostredníctvom svojich doktorandov, partnerských spoluprác, prednášok a recenzií, ako aj prácou v odborných komisiách významne prispel k rozvoju a propagácii nelineárnej chemickej dynamiky. Publikoval 77 pôvodných vedeckých prác v karentovaných časopisoch s významným citačným ohlasom po celom svete. V roku 1990 absolvoval polročný vedecký pobyt na University of Alberta v Kanade. Bol prednášateľom na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách. V rokoch 1991–2011 riešil postupne 7 grantových projektov GAV a VEGA, od roku 1996 ako ich vedúci.

Pedagogický odkaz prof. Petra Ševčíka v priebehu viac ako 50 rokov zahŕňal veľké množstvo rôznych prednášok, seminárov a cvičení pre študentov všetkých troch stupňov vzdelávania. Medzi najvýznamnejšie z nich možno zaradiť dlhoročné prednášky základného kurzu Fyzikálnej chémie. Je autorom 4 skrípt. Bol členom alebo predsedom veľkého počtu rôznych komisií pre štátne skúšky, odborových komisií doktorandského štúdia. Bol garantom magisterského a doktorandského študijného programu Fyzikálna chémia. Vychoval celý rad diplomantov a vyškolil 6 ašpirantov a doktorandov.

Nezanedbateľný je aj prínos profesora Ševčíka k rozvoju vysokého školstva a organizácii vedy na Slovensku. Bol členom Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, členom Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy, členom komisie pre obhajoby DrSc. prác v odbore Fyzikálna chémia, členom Rady APVV pre prírodné vedy a tiež podpredsedom Pracovnej skupiny Rady APVV pre chémiu.

Peter Ševčík mal veľmi rád šport a medzi jeho obľúbené športy patrilo lyžovanie a najmä volejbal, ktorý pravidelne hrával s kolegami z fakulty. Profesor Ševčík bol výborný učiteľ, vedecká osobnosť vysoko hodnotená doma i v zahraničí, neobyčajne precízny a spoľahlivý človek, ktorý celý svoj profesionálny život bol verný jednému pracovisku, Prírodovedeckej fakulte UK.

Práca profesora Ševčíka na poli vedeckom a pedagogickom zanechala nezmazateľnú stopu v živote Prírodovedeckej fakulty UK a profesor Ševčík tak zostane natrvalo v spomienkach svojich kolegov a študentov, ktorí s ním mali príležitosť spolupracovať. Česť jeho pamiatke!

Autor nekrológu 
prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie