prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc.

Profesor Pavol Zahradník sa narodil 18. septembra 1944 v Trenčíne. Vo svojom rodnom meste získal stredoškolské vzdelanie a v štúdiu pokračoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Ihneď po skončení štúdia začal pracovať na Katedre organickej chémie PriF UK, kde začala jeho úspešná vedecká a pedagogická kariéra. Venoval sa najmä štúdiu fyzikálnych vlastností molekúl v excitovanom stave. Neskôr rozšíril svoje vedecké záujmy o štúdium vlastností biologicky účinných heterocyklických zlúčenín, ako aj o dizajn ich štruktúry pomocou počítačových metód a metódy QSAR. V posledných rokoch sa zameral na syntézu a teoretické štúdium nelineárno-optických vlastností dusíkatých heterocyklov. Zanechal za sebou hlbokú stopu v oblasti chémie, o čom svedčí jeho viac ako 70 pôvodných vedeckých prác, ktoré majú viac ako 750 citačných ohlasov.

Profesor Zahradník pôsobil na fakulte vo viacerých riadiacich funkciách. V rokoch 1992-1994 bol prodekanom pre bakalárske a magisterské štúdium. Dve funkčné obdobia (1998-2000 a 2003-2006) bol vedúcim Katedry organickej chémie. Bol v pravom slova zmysle dušou tohto pracoviska. So svojimi kolegami zdieľal každodenné radosti a starosti a pri každej príležitosti dával najavo, že si váži prácu každého jedného.

Ťažko nájsť slová, ktorými by sa dalo opísať pedagogické majstrovstvo pána profesora. Bol učiteľom telom aj dušou. Jeho prednášky z organickej chémie, ako aj počítačovej chémie boli študentami veľmi pozitívne hodnotené. O jeho láske k učeniu svedčí aj fakt, že semináre z organickej chémie viedol aj ako emeritný profesor. Mal rád študentov a študenti mali radi jeho. Organická chémia bola v jeho podaní tá najúžasnejšia vedná disciplína na svete a študenti mu to verili. Dokázal pre štúdium organickej chémie získať mnohých mladých ľudí, ktorí sa úspešne uplatnili na rôznych pracoviskách doma aj v zahraničí. Počas svojho pôsobenia na Katedre organickej chémie viedol desiatky diplomových, bakalárskych, rigoróznych aj dizertačných prác. Jeho odchovanci sa aj po rokoch k nemu hlásia s vďakou a uznaním. Dôležitou súčasťou pedagogickej činnosti profesora Zahradníka bolo aj napísanie viacerých učebníc organickej chémie pre vysoké aj stredné školy, ktoré sa tešia veľkej obľube a popularite.

Všetky aktivity pána profesora začala zhruba pred dvomi rokmi postupne limitovať vážna choroba, ktorej 15. februára 2022 v kruhu svojich najbližších podľahol.

Bolo pre nás veľkou cťou a nesmiernym šťastím byť študentami, kolegami, kamarátmi a priateľmi pána profesora Zahradníka. Ďakujeme mu za vzácny čas, keď sme mohli byť s ním, za všetky chvíle, keď nám venoval svoj úsmev, pozornosť a milé slovo. Jeho pamiatka zostane navždy v našich srdciach a modlitbách.

Kolektív Katedry organickej chémie PriF UK