doc. RNDr. Eva Rajčáková, PhD.

Dňa 6. 10. 2023 nás náhle opustila doc. RNDr. Eva Rajčáková, PhD., odborníčka na regionálny rozvoj, regionálnu politiku a plánovanie, naša kolegyňa a priateľka.

Doc. Eva Rajčáková sa narodila 10. 11. 1957 v Bratislave. Po ukončení gymnázia pokračovala v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudovala vedecký odbor geografia-kartografia.  Štúdium ukončila v roku 1982  a hneď nastúpila na Katedru regionálnej geografie na študijný pobyt a internú ašpirantúru. Na katedre pracovala počas celého svojho profesijného života. Práve tu získala aj svoje vedecké a pedagogické hodnosti kandidát vied a docent, tu aj vzdelávala  študentov a vychovávala nových odborníkov.

Doc. Eva Rajčáková sa v rámci vedeckého zamerania orientovala na problematiku regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, výskum socioekonomického potenciálu regiónov a regionálnych disparít. Výrazne ovplyvnila vedeckú aj vzdelávaciu orientáciu katedry, teraz už Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov. Na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia vychovala desiatky odborníkov, ktorí svoje uplatnenie našli na rôznych pozíciách verejnej správy či v rámci súkromného sektora. Bola riešiteľkou viacerých vedeckých a odborných projektov. Ako členka  expertných skupín stála pri formovaní regionálneho rozvoja a regionálnej politiky  po vstupe Slovenska do EU.

Svojím optimizmom, energiou prinášala dobrú náladu a ľudskosťou pomáhala preklenúť prekážky a ťažšie obdobia nielen mnohým študentom, ale aj nám, kolegom.

Evka, navždy spomíname....

Kolegovia z Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov.