Doc. Ing. Pavol Baňacký, DrSc.

Spomíname na Doc. Ing. Pavla Baňackého, DrSc.

Doc. Ing. Pavol Baňacký, DrSc. sa narodil 18.6. 1947 v Trebišove, kde následne navštevoval základnú školu a získal aj stredoškolské vzdelanie. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v roku 1965 pokračoval v štúdiu na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor fyzikálna chémia. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia v r. 1970 sa zamestnal na Vedecko-výskumnom ústave Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, ktorý viedol prof. Ľudovít Krasnec. Profesor Krasnec podporoval, aby sa jednotliví mladí pracovníci ústavu mohli venovať problematike, ktorá ich zaujímala a ochotne s nimi diskutoval nielen o dosiahnutých výsledkoch, ale aj o jeho víziách, na čo by bolo vhodné zamerať výskumné aktivity. Ing. Baňacký sa na začiatku svojej kariéry venoval molekulovým komplexom organických zlúčenín s využitím kvantovo-chemických výpočtov a v r. 19791980 sa zúčastnil na polročnom študijnom pobyte u prof. Bruna Lindera na Univerzite v Tallahasee, Florida, USA.

V r. 1981 bol ústav vedený prof. Krasnecom pričlenený k Chemickému ústavu Univerzity Komenského, v rámci ktorého po odchode prof. Krasneca do dôchodku, Ing. Baňacký pôsobil ako vedúci oddelenia pozostávajúceho z pracovníkov bývalého Vedecko-výskumného ústavu FaF UK a súčasne sa v rámci svojich vedeckých aktivít orientoval na biofyzikálne problémy – konkrétne na výskum mechanizmu enzymatickej katalýzy prostredníctvom metód kvantovej mechaniky a formuloval kvantovú teóriu enzymatickej aktivity a špecificity serínových proteáz.

V osemdesiatych rokoch sa venoval štúdiu mechanizmu a pôvodu nelinearity a ireverzibility prenosu protónu, elektrónu a excitačnej energie a dynamike týchto procesov v kondenzovanej fáze. So svojimi spolupracovníkmi patril medzi prvých vedcov, ktorí odvodili analytické riešenie časovo-závislej Schrödingerovej rovnice popisujúcej prenos protónu vo väzbe na rýchle (elektronické) stupne voľnosti

V r. 1986 bol Chemický ústav UK  administratívne priradený k Prírodovedeckej fakulte UK a na tomto pracovisku pôsobil Ing. Baňacký ako vedúci oddelenia chemickej fyziky až do svojho odchodu do dôchodku v r. 2016. V tomto období zavedením metód kvantovej štatistiky otvorených systémov prispel k štúdiu disipatívnej dynamiky vo formalizme redukovanej matice hustoty, študoval dynamiku chemických / fyzikálnych, resp. biologicky dôležitých procesov prenosu excitačnej energie a tiež vypracoval nové metódy pre výskum supravodivosti (neadiabatická teória elektro-vibračnej väzby). Výsledky svojej vedeckej práce priebežne prezentoval na početných medzinárodných vedeckých podujatiach a publikoval v renomovaných vedeckých časopisoch ako Physical Review, Chemical Physics, International Journal of Quantum Chemistry, Journal of Physical Chemistry, Journal of Computational Chemistry, Journal of Solid State Chemistry, Biophysical Chemistry, Chemical Physics Letters and Physica C. V r. 1991 prednášal na podujatí Nobel Sympozium – The 90 Year Nobel Jubilee Meeting v Štokholme.

Svoje rozsiahle teoretické znalosti dokázal pretaviť aj do patentov umožňujúcich praktické využitie daných poznatkov. Je spoluautorom patentu US20070272619A1 Production of distinct water fractions (Výroba osobitých frakcií vody) z r. 2007; popísané frakcie vody možno účinne aplikovať pri hydratácii hydrofóbnych alebo polárnych biologicky aktívnych molekúl, povrchov makromolekúl, bunkových membrán alebo ich možno použiť ako účinné rozpúšťadlo pre proteolytické alebo acidobázické reakcie, a tiež patentu SK 285895 Chemicky viazaná fosfátová keramika a spôsob jej výroby s použitím prírodného kalcinovaného magnezitu popisujúceho technológiu použiteľnú na spracovanie rôznych odpadov/popolčekov z tepelných elektrární. V rámci medzinárodného výskumného kolektívu v rokoch 20062013 viedol výskum zameraný na biodegradovateľné plasty, nosiče liečiv a iné produkty na báze nanocelulózy/mikrofibrilovanej celulózy a možnosti využitia mikrofibrilovanej celulózy na výrobu ohybných/striekaných displayov.

Doc. Baňacký bol tiež. zodpovedným riešiteľom 27 výskumných projektov, ako aj zodpovedným riešiteľom a realizátorom priemyselného projektu pre likvidáciu špecifického chemicky reaktívneho jadrového odpadu (radioktivnej koncentrovanej kyseliny chromsírovej) v jadrovej elektrárni JE-A1 v Jaslovských Bohuniciach. Kvôli jeho rozhľadu a originálnych návrhov týkajúcich sa možnosti rozvoja vedy na slovenských univerzitách si ho začiatkom 90-tych rokov vybrali za poradcu pre vedu ministri školstva profesor Ladislav Kováč a profesor Ján Pišút a 10 rokov pôsobil ako člen dozornej rady Slovenského jadrového fóra.

Ing. Baňacký získal vedeckú hodnosť kandidáta vied v r. 1978 na základe obhájenia dizertačnej práce „Teoretické štúdium enzymatickej katalýzy a špecificity enzýmov“ a vedeckú hodnosť doktora vied zasa v roku 1992 obhájením doktorskej dizertačnej práce na tému „Dynamika prenosu protónu a excitačnej energie v molekulárnych systémoch s disipatívnym prostredím z aspektu kvantovej štatistiky otvorených systémov“. Pôsobil aj ako školiteľ doktorandov a v r. 2001, keď na Prírodovedeckej fakulte UK vznikol študijný program Environmentálna chémia, Ing. Baňacký prednášal a viedol seminár v rámci predmetu Environmentálna fyzikálna chémia. V r. 2008 obhájil habilitačnú prácu na tému Elektrónová štruktúra pevných látok a ich elektrické vlastnosti – aspekty supravodivosti z pohľadu chemickej fyziky a získal akademický titul docent.

Aj keď sa počas celej svojej profesionálnej vedeckej činnosti, ktorá mala multidisciplinárny charakter, venoval prevažne teórii a jeho vedecká práca bola jeho hlavným koníčkom, mal encyklopedické znalosti, vynikajúcu pamäť a zaujímal sa o filozofiu, pričom diskusie s ním boli veľmi podnetné a poučné. Odhliadnuc od administratívnych zásahov, v dôsledku ktorého sa menil názov jeho pracoviska, možno konštatovať, že prakticky nepretržite počas svojej plodnej profesionálnej dráhy vyše 45 rokov pracoval na jedinom pracovisku. Patril medzi vedcov-vizionárov, nikdy nebol servilný a ako taký nenachádzal vždy plnú podporu u svojich nadriadených.

Doc. Pavol Baňacký bol ženatý, mal dve deti a bol hrdým starým otcom troch vnučiek. Bol priamy človek, vždy stál za svojim presvedčením, dokázal posudzovať veci z nadhľadu a jeho spolupracovníci, rovnako ako aj rodina a kamaráti sa mohli naňho vždy spoľahnúť.

Česť jeho pamiatke.

Katarína Kráľová, František Šeršeň a Vojtech Szöcs,
dlhoroční kolegovia z Chemického ústavu PriF UK