Staňte sa členom odborov

Váhate? Rozhodujete sa? Prečítajte si...

Prečo je potrebné mať ZO OZ PŠaV na škole

 1. Jednotlivec nezmôže nič, ale organizovaná skupina áno, oveľa, oveľa viac.
 2. Štátom uznaná organizácia na ochranu práv zamestnancov sú odbory.
 3. Jedine odborová organizácia môže kolektívne vyjednávať, tým vylepšovať pracovné podmienky a život zamestnancov.
 4. Aj keď kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS) platí pre všetkých zamestnancov, je potrebné si uvedomiť, že v podnikovej kolektívnej zmluve (čiže v škole) je možné dohodnúť lepšie a špecifikované výhody. V KZVS sú odseky, ktoré neurčujú príkazovo platné výhody, ale odporúčané benefity, ktoré je možné dohodnúť v kolektívnej zmluve.
 5. Veľmi podstatné sú podmienky BOZP a dohľad nad plnením povinností zamestnávateľa v tejto oblasti je tiež vo výhradnej právomoci ZO.
 6. Sociálny fond je neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy.
 7. Funkcionári ZO – členovia výboru ZO – majú rôzne povinnosti, ale aj práva a ochranu. Najvýznamnejšia je ochrana členov príslušného odborového orgánu, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce (§ 240). V zmysle tohto ustanovenia nemôže zamestnávateľ rozviazať pracovný pomer s týmito osobami pre nadbytočnosť bez súhlasu príslušného odborového orgánu. Člen výboru nemôže byť šikanovaný alebo inak postihovaný za činnosť v odboroch.
 8. V prípade akýchkoľvek pracovnoprávnych problémov OZ PŠaV na Slovensku bezplatne poskytuje právnu ochranu svojim členom.

10 dôvodov, prečo sa nepridať k odborom

 1. Ak si myslíš, že zarábaš príliš veľa.
 2. Ak chceš pracovať viac hodín.
 3. Ak nenávidíš víkendy.
 4. Ak znesieš šikanu od šéfa.
 5. Ak nechceš mať preplatené nadčasy.
 6. Ak chceš prísť do práce chorý.
 7. Ak nemáš rád benefity navyše.
 8. Ak obľubuješ nebezpečenstvo pri práci.
 9. Ak má tvoj šéf vždy pravdu.
 10. Ak chceš byť šéfovi stále k dispozícii bez nároku na súkromný a rodinný život.

Ďalšie info > na stránke odborov Univerzity Komenského v Bratislave  >>>


Prihláška

Prihláška za člena OZ   [.doc]


Podporný fond OZ PŠaV

Fond slúži pre členov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na zmiernenie nepriaznivých sociálno-ekonomických následkov v prípadoch:

 • dlhotrvajúcej choroby (minimálne päť po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • straty zamestnania nie z vlastnej viny (alebo rozhodnutia), ak nezamestnanosť trvá viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • mimoriadnej nezavinenej tiesne, akou sú napr. živelné pohromy a pod.

Zásady tvorby a použitia Podporného fondu OZ PŠaV a žiadosť o poskytnutie podpory [.doc]


Bezúročné pôžičky OZ PŠaV

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku poskytuje svojim členom bezúročnú pôžičku vo výške 2 000 €, členom do 35 rokov vo výške 3 000 €

Podrobnosti a tlačivo žiadosti sú na jeho stránke tu