Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Staňte sa členom odborov

Prihláška

Prihláška za člena OZ   [.doc]


Podporný fond OZ PŠaV

Fond slúži pre členov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na zmiernenie nepriaznivých sociálno-ekonomických následkov v prípadoch:

  • dlhotrvajúcej choroby (minimálne päť po sebe nasledujúcich mesiacov),
  • straty zamestnania nie z vlastnej viny (alebo rozhodnutia), ak nezamestnanosť trvá viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • mimoriadnej nezavinenej tiesne, akou sú napr. živelné pohromy a pod.

Zásady tvorby a použitia Podporného fondu OZ PŠaV a žiadosť o poskytnutie podpory [.doc]


Bezúročné pôžičky OZ PŠaV

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku poskytuje svojim členom bezúročnú pôžičku vo výške 2 000 €, členom do 35 rokov vo výške 3 000 €

Podrobnosti a tlačivo žiadosti sú na jeho stránke tu