Staňte sa členom odborov (prihláška a i.)

Prihláška

Prihláška za člena odborov   [.doc]


Podporný fond OZ PŠaV

Fond slúži pre členov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na zmiernenie nepriaznivých sociálno-ekonomických následkov v prípadoch:

  • dlhotrvajúcej choroby (minimálne päť po sebe nasledujúcich mesiacov),
  • straty zamestnania nie z vlastnej viny (alebo rozhodnutia), ak nezamestnanosť trvá viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • mimoriadnej nezavinenej tiesne, akou sú napr. živelné pohromy a pod.

Zásady tvorby a použitia Podporného fondu OZ PŠaV a žiadosť o poskytnutie podpory [.doc]