Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Fakultný výbor ZO OZ PŠaV

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.

 • predsedníčka FV, riadenie činnosti ZO OZ PŠaV, kolektívne vyjednávanie a ekonomická agenda
 • Katedra organickej chémie, CH2-421, kl. 2025

prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

 • evidencia členskej základne OZ PriF UK a odvody z FČP, styk s bankou
 • Katedra hydrogeológie 

RNDr. Eva Neščáková, CSc.

 • kultúrne podujatia a agenda dôchodcov
 • Katedra antropológie, B2-425, kl. 9566

Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

 • zápisnice, ponuka rekreácií
 • Katedra environmentálnej ekológie, B2-332, kl. 9588

Božena Zajdelová

 • hospodárske záležitosti, pokladňa
 • Katedra organickej chémie, CH2-404, kl. 9604

Helena Feketeová

 • agenda dôchodcov, BOZP, kontrola práv a povinností vo vzťahu zamestnávateľ – OZ 
 • dekanát, CH2-134, kl. 9752

RNDr. Jana Kohanová

 • členka bez agendy  
 • Katedra fyziológie rastlín, B2-128, kl. 2040

Vladimír Marek

 • člen bez agendy  
 • oddelenie prevádzky, G-101A, kl. 533

Revízna komisia

Mgr. D. Takáčová a D. Ševcová

Webstránka

RNDr. Z. Machová