Kontakty

Fakultný výbor ZO OZ PŠaV pri PriF UK v Bratislave

Predsedníčka
 • PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Členky
 • RNDr. Eva Neščáková, CSc.
 • RNDr. Marta Nevřelová, PhD.
 • RNDr. Jana Kohanová
 • Bc. Silvia Váryová
 • Božena Zajdelová
 • Darina Ševcová

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.

 • predsedníčka FV, riadenie činnosti ZO OZ PŠaV, kolektívne vyjednávanie a ekonomická agenda
 • katedra organickej chémie, CH2-421, kl. 2025

RNDr. Eva Neščáková, CSc.

 • kultúrne podujatia a agenda dôchodcov
 • katedra antropológie, B2-425, kl. 9566

Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

 • zápisnice, ponuka rekreácií
 • katedra environmentálnej ekológie, B2-332, kl. 9588

RNDr. Jana Kohanová

 • členka bez agendy  
 • katedra fyziológie rastlín, B2-128, kl. 2040

Bc. Silvia Váryová

 • agenda dôchodcov, BOZP, kontrola práv a povinností vo vzťahu zamestnávateľ – OZ 
 • dekanát, CH2-134, kl. 9752

Darina Ševcová

 • evidencia členskej základne OZ PriF UK
 • dekanát, G-310, kl. 9687

Božena Zajdelová

 • hospodárske záležitosti, pokladňa, odvody z FČP, styk s bankou
 • katedra organickej chémie, CH2-404, kl. 9604

Revízorka 
 • Mgr. Daša Takáčová 

Správkyňa stránky
 • RNDr. Zora Machová