Formuláre - Oddelenie ľudských zdrojov

Ak ste zamestnanec Prírodovedeckej fakulty, súbory nájdete na Sharepointe.
Treba zadať rovnaké login/heslo ako do pošty.

Oddelenie ľudských zdrojov

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov na Univerzite Komenského

*********************************************************

Súbory sú prístupné pre zamestnancov Prírodovedeckej fakulty

Záznam o prijatí do pracovného pomeru xls - od 1.5.2023

Osobný dotazník doc - od 1.5.2023

Čestné vyhlásenie o celkovej praxi doc - od 1.5.2023

Tlačivo na vstupnú lekársku prehliadku doc - od 1.5.2023
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Žiadosť rekreácia doc - od 1.5.2023

Zápisnica k výberovému konaniu.doc   ||   .docx

Hlasovací hárok pre výberové konanie  docx - od 1.5.2023

Odmena formulár .doc

Menovitý zoznam odmien .xlsx

Návrh na priznanie osobného príplatku  .doc

Návrh na úpravu osobného príplatku  .doc

Návrh na zníženie/ odobratie osobného príplatku  .doc

Popis pracovnej činnosti  .doc

Zásady priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 2009 .doc
Zásady platné od 1.1.2009
Zásady zrušené k 31.1.2014

Zásady priznavania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 2014  .pdf
Platné od 1.2.2014

Návrh na priznanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce [.doc]

Príloha č. 1 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc]  [.pdf]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon prace 2014

Príloha č. 2 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc]  [.pdf]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon prace 2014

Dodatok č. 1/2014 k zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2015
Dodatok zrušený k 30.6.2015

Dodatok č. 2/2015 k zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc ]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.7.2015
Dodatok zrušený k 31.12.2015

Dodatok č. 3/2016 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2016
Dodatok zrušený k 31.12.2016

Dodatok č. 4/2017 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie  [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2017
Dodatok zrušený k 31.12.2017

Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2018
Dodatok č. 5 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 
Dodatok platný od 1.1.2018
Dodatok zrušený k 31.12.2018

Dodatok č. 6 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2019
Dodatok zrušený k 31.12.2019

Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2020
Dodatok č. 7 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2020
Dodatok zrušený k 30.06.2022

Vnútorný predpis PriF UK č. 8/2022
Dodatok č. 8 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.7.2022
Dodatok zrušený k 31.12.2022

Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2023 
Dodatok č. 9 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc]   [.pdf]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2023
Dodatok zrušený k 31.08.2023

Vnútorný predpis PriF UK č. 10/2023  [.doc]  [.pdf]
Dodatok č. 10 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.9.2023

Výberové konanie

Výberové konanie odborných asistentov, asistentov, lektorov a výskumných pracovníkov organizuje príslušné pracovisko, ktoré  po uskutočnení výberového konania doručí personálnemu oddeleniu  predložené materiály uchadzačov, zápisnicu a hlasovacie hárky. Výberové  konanie na funkčné miesta profesorov a docentov organizuje personálne oddelenie. 

Zásady výberového konania 

Vnútorný predpis č. 19/2022 pdf
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 11/2014  pdf
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 14/2014 pdf
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 24/2014  pdf
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa článku 5 vnútorného predpisu č. 14/2014

Usmernenie k dohodám

Vnutorny_predpis_14_2013.pdf

Dohody.xls (všetky tri dohody v jednom excelovskom súbore - v samostatných hárkoch: dohoda o pracovnej činnosti, o vykonaní práce, o brigádnickej práci študentov)

Požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx] [Sharepoint] od 1.4.2024
Kontrolný list na vykonanie základnej finančnej kontroly
v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Vykaz_prace.xls od 1.9.2021

*********************************

Niektoré súbory (doc, xls, pdf) sú prístupné len z počítačov fakulty