Formuláre - Personálne oddelenie a Ekonomika práce

1. Personálne oddelenie

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov na Univerzite Komenského

******************************************

Osobný dotazník doc

Čestné vyhlásenie o celkovej praxi doc

Tlačivo na vstupnú lekársku prehliadku doc 
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Záznam o prijatí do pracovného pomeru xls

Zápisnica k výberovému konaniu.doc   ||   .docx

Hlasovací hárok pre výberové konanie pdf   ||  .doc  ||  .docx

Výberové konanie odborných asistentov, asistentov, lektorov a výskumných pracovníkov organizuje príslušné pracovisko, ktoré  po uskutočnení výberového konania doručí personálnemu oddeleniu  predložené materiály uchadzačov, zápisnicu a hlasovacie hárky. Výberové  konanie na funkčné miesta profesorov a docentov organizuje personálne oddelenie. 

Zásady výberového konania  alebo   Starý web zásady výberového konania

Vnútorný predpis č. 11/2014  pdf
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 14/2014 pdf
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 24/2014  pdf
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa článku 5 vnútorného predpisu č. 14/2014

******************************************

Usmernenie k dohodám od 13.09.2013

Vnutorny_predpis_14_2013.pdf

Dohody.xls (všetky tri dohody v jednom excelovskom súbore - v samostatných hárkoch: dohoda o pracovnej činnosti, o vykonaní práce, o brigádnickej práci študentov)

Kontrolný list finančné operácie od 1.1.2016.doc - Požiadavka na vykonanie finančnej operácie

Kontrolný list od 18.4.2016.doc  - Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb

Príkaz rektora UK č. 4/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK

Potvrdenie_dohody_VZOR.doc

Vykaz_prace.xls

2. Ekonomika práce

Odmena formulár doc

Návrh na priznanie osobného príplatku doc

Návrh na úpravu osobného príplatku doc

Popis pracovnej činnosti doc

Zasady priznavanie platovej kompenzacie a dodatkovej dovolenky za stazeny vykon prace 2014.pdf

Dodatok č. 1 k zásadám priznávania platovej kompenzácie doc

Dodatok č. 2 k zásadám priznávania platovej kompenzácie doc
a dodatkovej dovolenky  za sťažený výkon práce

Dodatok č. 3 k zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]

Dodatok č. 4 k zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg] platny od 1.1.2017

Dodatok č. 5 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce [.jpg] platný od 01.01.2018

Word .DOC:

Príloha č.1 k Zasadam priznavania platovej kompenzacie a dodatkovej dovolenky za stazeny vykon prace 2014.doc

Príloha č.2 k Zasadam priznavania platovej kompenzacie a dodatkovej dovolenky za stazeny vykon prace 2014.doc

PDF:

Príloha č.1 k Zasadam priznavania platovej kompenzacie a dodatkovej dovolenky za stazeny vykon prace 2014.pdf

Príloha č.2 k Zasadam priznavania platovej kompenzacie a dodatkovej dovolenky za stazeny vykon prace 2014.pdf

************************

Jednotlivé súbory (doc, xls) sú prístupné len z počítačov fakulty