Formuláre - Personálne oddelenie a Ekonomika práce

Súbory nájdete na Sharepointe

1. Personálne oddelenie

Výberové konania na miesta akademických pracovníkov na Univerzite Komenského

******************************************

Žiadosť [.docx]
o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  
za zdaňovacie obdobie (rok) 2020

Osobný dotazník doc - od 1.1.2022

Čestné vyhlásenie o celkovej praxi doc

Tlačivo na vstupnú lekársku prehliadku doc 
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Žiadosť rekreácia doc - od 1.9.2021

Záznam o prijatí do pracovného pomeru xls

Zápisnica k výberovému konaniu.doc   ||   .docx

Hlasovací hárok pre výberové konanie pdf   ||  .doc  ||  .docx

Výberové konanie odborných asistentov, asistentov, lektorov a výskumných pracovníkov organizuje príslušné pracovisko, ktoré  po uskutočnení výberového konania doručí personálnemu oddeleniu  predložené materiály uchadzačov, zápisnicu a hlasovacie hárky. Výberové  konanie na funkčné miesta profesorov a docentov organizuje personálne oddelenie. 

Zásady výberového konania 

Vnútorný predpis č. 11/2014  pdf
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 14/2014 pdf
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 24/2014  pdf
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa článku 5 vnútorného predpisu č. 14/2014

******************************************

Usmernenie k dohodám

Vnutorny_predpis_14_2013.pdf

Dohody.xls (všetky tri dohody v jednom excelovskom súbore - v samostatných hárkoch: dohoda o pracovnej činnosti, o vykonaní práce, o brigádnickej práci študentov)

Požiadavka na vykonanie finančnej operácie [.docx] [Sharepoint] od 1.9.2021
Kontrolný list na vykonanie základnej finančnej kontroly
v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Vykaz_prace.xls od 1.9.2021

2. Ekonomika práce

Odmena formulár doc

Menovitý zoznam odmien xlsx

Návrh na priznanie osobného príplatku  .doc

Návrh na úpravu osobného príplatku  .doc

Popis pracovnej činnosti  .doc

Zásady priznávania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 2009 .doc
Zásady platné od 1.1.2009
Zásady zrušené k 31.1.2014

Zásady priznavania platovej kompenzácie a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 2014  .pdf
Platné od 1.2.2014

Návrh na priznanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce [.doc]

Príloha č. 1 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc]  [.pdf]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon prace 2014

Príloha č. 2 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc]  [.pdf]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon prace 2014

Dodatok č. 1/2014 k zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2015
Dodatok zrušený k 30.6.2015

Dodatok č. 2/2015 k zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc ]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.7.2015
Dodatok zrušený k 31.12.2015

Dodatok č. 3/2016 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2016
Dodatok zrušený k 31.12.2016

Dodatok č. 4/2017 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie  [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2017
Dodatok zrušený k 31.12.2017

Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2020
Dodatok č. 5 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce 
Dodatok platný od 1.1.2018
Dodatok zrušený k 31.12.2018

Dodatok č. 6 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.jpg]
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2019
Dodatok zrušený k 31.12.2019

Vnútorný predpis PriF UK č. 1/2020
Dodatok č. 7 k Zásadám priznávania platovej kompenzácie [.doc
a dodatkovej dovolenky za sťažený výkon práce
Dodatok platný od 1.1.2020

************************

Jednotlivé súbory (doc, xls) sú prístupné len z počítačov fakulty