Formuláre - Oddelenie pracovných ciest

Oddelenie pracovných ciest

Oddelenie pracovných ciest - zoznam zamestnancov a kontakt

Súpisky so zahraničnými pracovnými cestami

Formuláre z domu

Z domu si zamestnanci fakulty môžu stiahnuť formuláre cez Sharepoint

Zahraničné pracovné cesty

PREDBEŽNÉ SCHVÁLENIE ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA

Predbežné schválenie ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA NEPOUŽÍVAŤ z dôvodu pandemickej situácie!

V prípade potreby predbežného schválenia pracovnej cesty z dôvodu napr. zakúpenia letenky, úhrady konferenčného poplatku - vložného, ubytovania ... treba použiť tlačivo Žiadosť o predbežné schválenie ZPC - písomná forma!

ZASADNUTIA VF rok 2021

ZASADNUTIA VF rok 2022 

Zahraničné pracovné cesty - TLAČIVÁ

Tlačivá na webe sú k dispozícii len z počítačov fakulty.

Návrh na vyslanie na ZPC vedúci zamestnanec [.doc]

Návrh na vyslanie na ZPC zamestnanec [.doc]

Návrh na prijatie zahraničného hosťa [.doc]

Žiadosť o predbežné schválenie ZPC [.doc]

Žiadosť o predbežné schválenie prijatia zahraničného hosťa [.doc]

Žiadosť o zmenu termínu ZPC [.doc]

Žiadosť o zmenu termínu prijatia zahraničného hosťa [.doc]

Správa z pracovnej cesty [.doc

Kontrolný list - LETENKY [.doc]

Kontrolný list - UBYTOVANIE DRUŽBA UK [.doc]

Príkaz na ZPC - ručný [.doc]

CESTOVNÉ POISTENIE ZPC

TLAČIVO  Poisťovacia karta - PREHLÁSENIE [.doc]

Pokyny pre poisteného k cestovnému poisteniu [pdf] 

- platnosť poistenia od 01.11. 2021 do 18.09. 2024

- územná platnosť: SVET s výnimkou Slovenskej republiky

- poistné na osobu/deň je 0,75 EUR

Tuzemské pracovné cesty - TLAČIVÁ

Správa z pracovnej cesty [.doc]

Príkaz na TPC - ručný [.doc]

Žiadosť pracovná cesta [.doc] (platné počas núdzového stavu)* 

Rozhodnutie a potvrdenie zamestnávateľa so služobnou cestou* [.doc]

Ostatné tlačivá - pracovné cesty

DOHODA o poskytnutí cestovných náhrad [.doc]

DOHODA o použití osobného CMV na pracovnú cestu [.doc]

Cezhraničný prevod cez ŠP [.doc]

Žiadosti o platbu - pracovné cesty

Žiadosť platba ČLENSKÝ POPLATOK [.doc]

Žiadosť platba KREDITNÁ KARTA [.doc]

Žiadosť platba ONLINE KONFERENCIA [.doc]

Žiadosť platba TUZEMSKÁ KONFERENCIA [.doc]