Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Formuláre - Oddelenie pracovných ciest

Mgr. Daša Takáčová

vedúca oddelenia pracovných ciest

Email: dasa.takacovauniba.sk

Telefón +421 2 9014 9387

Mgr. Paulína Belová

Email: paulina.belovauniba.sk

Telefón: +421 9014 2030

Mária Sótyiová

Email: maria.sotyiovauniba.sk

Telefón: +421 9014 2031

Miestnosť: B2-311

<output></output>


Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Oddelenie pracovných ciest,  B2-311
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15  Bratislava 4

Formuláre - oddelenie pracovných ciest

Oddelenie pracovných ciest

Oddelenie pracovných ciest - zoznam zamestnancov a kontakt

Súpisky so zahraničnými pracovnými cestami

Formuláre z domu

Z domu si zamestnanci fakulty môžu stiahnuť formuláre cez Sharepoint

Zahraničné pracovné cesty

PREDBEŽNÉ SCHVÁLENIE ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA

Predbežné schválenie ZPC - ELEKTRONICKÁ FORMA nepoužívať v prípade potreby predbežného schválenia pracovnej cesty z dôvodu zakúpenia letenky, úhrady konferenčného poplatku - vložného, ubytovania ... bankovým prevodom. 

V daných prípadoch treba použiť tlačivo Predbežné schválenie ZPC - PÍSOMNÁ FORMA!

Predbežné schválenie ZPC - PÍSOMNÁ FORMA.doc

ZASADNUTIA VF rok 2021

Zahraničné pracovné cesty - TLAČIVÁ

Tlačivá na webe sú k dispozícii len z počítačov fakulty.

Návrh na vyslanie na ZPC vedúci zamestnanec [.doc]

Návrh na vyslanie na ZPC zamestnanec [.doc]

Návrh na prijatie zahraničného hosťa [.doc]

Žiadosť o predbežné schválenie ZPC [.doc]

Žiadosť o predbežné schválenie prijatia zahraničného hosťa [.doc]

Žiadosť o zmenu termínu ZPC [.doc]

Žiadosť o zmenu termínu prijatia zahraničného hosťa [.doc]

Správa z pracovnej cesty [.doc

Kontrolný list - LETENKY [.doc]

Príkaz na ZPC - ručný [.doc]

Tuzemské pracovné cesty - TLAČIVÁ

Správa z pracovnej cesty [.doc]

Príkaz na TPC - ručný [.doc]

Žiadosť pracovná cesta [.doc] (platné počas núdzového stavu)* 

Rozhodnutie a potvrdenie zamestnávateľa so služobnou cestou* [.doc]

Ostatné tlačivá - pracovné cesty

DOHODA o poskytnutí cestovných náhrad [.doc]

DOHODA o použití osobného CMV na pracovnú cestu [.doc]

Cezhraničný prevod cez ŠP [.doc]

Žiadosti o platbu - pracovné cesty

Žiadosť platba ČLENSKÝ POPLATOK [.doc]

Žiadosť platba KREDITNÁ KARTA [.doc]

Žiadosť platba ONLINE KONFERENCIA [.doc]

Žiadosť platba TUZEMSKÁ KONFERENCIA [.doc]