Formuláre - Pracovné cesty

Referát pracovných ciest

Referát pracovných ciest patrí pod Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Súpisky so zahraničnými pracovnými cestami na Sharepointe

Formuláre cez Sharepoint

Zamestnanci fakulty si môžu stiahnuť formuláre aj cez Sharepoint

Pri vstupe do Sharepointu treba zadať login a heslo rovnaké ako do emailu.

Zahraničné pracovné cesty

V prípade potreby predbežného schválenia pracovnej cesty z dôvodu napr. zakúpenia letenky, úhrady konferenčného poplatku - vložného, ubytovania ... treba použiť tlačivo Žiadosť o predbežné schválenie ZPC - písomná forma!

ZASADNUTIA VF rok 2021

ZASADNUTIA VF rok 2022

ZASADNUTIA VF rok 2023

1. Zahraničné pracovné cesty - TLAČIVÁ

Tlačivá na webe sú k dispozícii len z počítačov fakulty alebo cez Sharepoint

Návrh na vyslanie na ZPC vedúci zamestnanec [.docx]

Návrh na vyslanie na ZPC zamestnanec [.docx]

Návrh na vyslanie na ZPC mobilita ERASMUS+ [.docx]

Návrh na vyslanie na ZPC doktoranda [.docx]

Návrh na prijatie zahraničného hosťa [.docx]

Žiadosť o predbežné schválenie ZPC [.docx]

Žiadosť o predbežné schválenie prijatia zahraničného hosťa [.docx]

Žiadosť o zmenu termínu ZPC [.docx]

Žiadosť o zmenu termínu prijatia zahraničného hosťa [.docx]

Správa z pracovnej cesty  [.docx]

VZOR Kontrolný list DNS - LETENKY  [.docx]

Kontrolný list - UBYTOVANIE DRUŽBA UK [.docx]

Príkaz na ZPC - ručný [.docx]

2. CESTOVNÉ POISTENIE ZPC

TLAČIVO  Poisťovacia karta - PREHLÁSENIE [.docx]

Pokyny pre poisteného k cestovnému poisteniu  [.pdf]

- platnosť poistenia od 01.11. 2021 do 18.09. 2024

- územná platnosť: SVET s výnimkou Slovenskej republiky

- poistné na osobu/deň je 0,75 EUR

3. Tuzemské pracovné cesty - TLAČIVÁ

Správa z pracovnej cesty [.docx]

Príkaz na TPC - ručný [.doc]

4. Ostatné tlačivá - pracovné cesty

DOHODA o poskytnutí cestovných náhrad [.docx]

DOHODA o použití osobného CMV na pracovnú cestu [.docx]