Klub absolventov PriF UK – ALUMNI

Pri fakulte pôsobí Klub absolventov fakulty (alumni klub), ktorý je voľným záujmovým združením absolventov fakulty. Primárnym poslaním klubu absolventov fakulty je udržiavanie kontaktu, vytváranie a prehlbovanie väzieb a posilňovanie spolupatričnosti absolventov ku materskej fakulte.

Klub absolventov je zriadený dodatkom č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Vnútorný predpis podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [.pdf]

Štatút klubu absolventov PriF UK v Bratislave [.pdf]  [Sharepoint]

Žiadosť o členstvo v klube absolventov  [.doc]  [.pdf]  [Sharepoint]